Ko nozīmē suverenitāte? - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Ko nozīmē suverenitāte?

Par mums

Saskaņā ar interneta vārdnīcu Tezaurs.lv* suverenitāte ir "specifiska valsts kvalitāte – valsts augstākā vara savās iekšējās lietās un neatkarība no citām valstīm starptautiskajās attiecībās". Suverēns ir "tas, kas realizē varu". "Tas ir tāds, kam pieder augstākā vara un kas to īsteno." "Tāds, kas ir neatkarīgs, brīvs, arī patstāvīgs savā darbībā." Suverenitāte ir arī pašnoteikšanās iespējas gan juridiskai, gan fiziskai personai, gan arī valstij. Pašnoteikta rīcība nozīmē patstāvīgu un neatkarīgu rīcību.

Vēsturiski agrāk suverēns bija kādas teritorijas karalis, cars vai pāvests. Tātad šīm personām formāli piederēja augstākā lēmējvara šajās teritorijās. Tiem piederēja vara pār tautu, nāciju un valsti. Mūsdienu demokrātijās suverēns ir tauta. Tauta ir ieguvusi augstāko lēmējvaru. Pēc Latvijas Republikas pamatlikuma, tas ir konstitūcijas, kuru Latvijā sauc par Satversmi, suverēns Latvijā ir tauta. 2. satversmes punkts skan šādi:

"Latvijas valsts suverēnā vara pieder  Latvijas tautai."

Vai mēs – tauta – esam savā Latvijā suverēns? Vai mums ir lemējvara pār likumiem mūsu valstī? Likumi nosaka cilvēku savstarpējās attiecības sabiedrībā. Attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju, starp pircēju un pārdevēju, starp tiesājamo un tiesātāju, kā arī daudzas citas. Likumi ietekmē arī mūsu attieksmi pret mūsu apkārtējo vidi, dabu, pret mūsu resursiem, mūsu un citu īpašumiem. Likumi nosaka mums nodokļus, nodevas un soda naudas. Arī slimības, vecuma, un sociālo nodrošinājumu nosaka likumi .Tātad tie nosaka arī mūsu ienākumus. Mūsu dzīvi regulē, ietekmē un lielā mērā nosaka likumi, pār kuriem mums ir suverēna lēmējvara. Vai mēs to izmantojam?

Vai mēs nosakām, kādi starptautiskie līgumi Latvijai slēdzami un kādās starptautiskajās organizācijās un struktūrās mūsu valstij ir jāiestājas?

Šodienas demokrātija Latvijā suverēnam paredz iespēju vēlēt savus 100 priekšstāvjus, deputātus reizi četros gados. Pa retam mēs esam spējuši vai valdība mums ir devusi iespēju referenduma kārtībā pieņemt vai nepieņemt kādu likumu. Tā tas, piemēram, bija ar iestāšanos Eiropas Savienībā (ES). Toreiz gan suverēns netika pietiekoši informēts par to, ka iestājoties ES Latvijai būs jāiestājas arī Eiropas vienotās valūtas zonā (tas ir jāatsakās no Latvijas Bankas emitētās naudas lata un jāpāriet uz eiro). Par to varēja uzzināt vienīgi izlasot grūti pieejamos Lisabonas Līgumus. No 2014. gada 1. janvāra Latvijas valdība un mūsu 100 priekšstāvji atsakoties no nacionālās valūtas un pieņemot citas supra-teritorijas naudas vienību eiro nolēma oficiāli – juridiski un ne tikai faktiski – kļūt par šīs teritorijas vasali. Monetārā (naudas) politika ar šo dienu ne tikai faktiski formāli bet nu jau atklāti arī verbāli tiks vadīta no centra, tas ir no Briseles un Frankfurtes. Latvijas valdība un mūsu ievēlētie priekšstāvji svinīgi ir parakstījuši un pasludinājuši Latvijas atteikšanos no savas suverēnas politikas un kļūšanu brīvprātīgi par ES vasali. Par monetārās sistēmas nozīmi valsts attīstībā lasiet rakstā "Ar ražošanu ir par maz".

Referendumu, tas ir tautas nobalsošanas un suverēnās varas demokrātiskā ceļā īstenošanas iespējas Latvijā tiek arvien vairāk ierobežotas. Tas nozīmē, ka suverēnam tiek atņemta jau tā retā iespēja izteikt organizēti savu gribu. Tā piemēram, 2012. gada oktobrī tika izmainīts likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" (aktuālā versija skatīt 22. punktu). Šī likuma jaunā versija paredz, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai velētāju ir jāiesniedz centrālai velēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu (iedzīvotājiem pašiem ir jāsavāc 150000 parakstu), lai sarīkotu tautas nobalsošanu. Līdz šim un vēl šodien likums paredz, ka jāsavāc 10000 notariāli apstiprinātu parakstu, lai ierosinātu jaunu likumu. Turpmākos likumprojekta iesniegšanai nepieciešamos izdevumus sedz valsts. Sākot ar 2015. gadu visus likumu ierosināšanai nepieciešamos desmitās daļas vēlētāju parakstus savāc šim nolūkam izveidota iniciatīvas grupa. Vai tā ir Latvijas suverēna griba ierobežot savu augstāko varu valstī? Bet šo likumu pieņēma suverēna ievēlētie priekšstāvji. Interesanti, kā intereses viņi šajā gadījumā pārstāvēja?  Kam tas ir izdevīgi, ka suverēnam tiek atņemta suverēnā vara? Kam ir izdevīgi, ka par valstī notiekošo, ka par cilvēku savstarpējo attiecību regulēšanu lemj arvien šaurāks cilvēku loks?

Vai mēs, tauta esam savā Latvijā suverēns, ja mums liedz iespēju lemt par šādām fundamentālām izmaiņām? Vai suverēnam nebūtu jānosaka tas, cik bieži, kad un par kādiem jautājumiem tas vēlas lemt? Vai suverēnam nevajadzētu revidēt (pārskatīt un izmainīt) tās likumu žņaugas, kas tam liedz būt suverēnam? Vai mēs esam suverēni? Mums, tautai pieder augstākā vara, bet mēs to diemžēl neīstenojam. Vai arī Latvijas suverēnam pietiek ar to vairāk formālo ne reālo suverenitāti, kuru tam dod šodienas satversme? Kādēļ?

Būt suverēnam, tas ir lemt augstāko varu, nozīmē būt arī atbildīgam un politiski izglītotam. Varbūt Latvijas suverēns negrib ne par ko atbildēt un varbūt viņam ir garlaicīgi un negribas politiski izglītoties. Varbūt Latvijas suverēns labprātīgi atsakās no savas suverēna varas un dod priekšroku vairāk vai mazāk izklaidīgai baudītāja dzīvei.


Loģisks secinājums: ja mēs neīstenojam suverēno varu savā Latvijā, tad to dara kāds cits. Un kas ir šis cits? Vai tie ir mūsu ievēlētie priekšstāvji? Vai tā ir valdība, kuru sastāda mūsu ievēlētie priekšstāvji? Vai tas ir Latvijas valsts prezidents, kuru ievēl Saeima?

Šīs mazliet vairāk kā 100 personas, kuras mēs esam deleģējuši tik tiešām īsteno mūsu Latvijā suverēno varu. Viņi pieņem likumus un slēdz līgumus. Bet vai viņi lemj un rīkojas suverēna interesēs? Varbūt mūsu priekšstāvji ir aizmirsuši, ka ir deleģēti izpildīt mūsu, tas ir suverēna gribu. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāpilda viņu vēlētāju griba, un viņi vairs nav neatkarīgi, brīvi un patstāvīgi savā darbībā. Tātad šiem priekšstāvjiem patiesībā ir ļoti neparasts uzdevums. Viņiem jārīkojas suverēna interesēs vienlaicīgi zaudējot savu privāto suverenitāti valsts un visas sabiedrības kopuma mēroga jautājumos. Tāpat valdībai ir jāiemieso pati suverenitāte attiecībās ar citām valstīm un supra-nacionāliem veidojumiem, kā arī pret privātām starptautiskām korporācijām.

Latvijas Republikas Satversmes 1. punkts nosaka, ka "Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika". Vai Latvija ir pašnoteikta, patstāvīga un neatkarīga valsts? Spriežot pēc Latvijas un Latvijas sabiedrības pēdējo 22 gadu pārmaiņām jāsecina, ka nav bijusi attīstība, bet gan pagrimums. Un tas visās dzīves un saimniecības jomās (par to vairāk lasiet
šeit). Vai tā tiešām ir mūsu pašu griba? Vai mēs – Latvijas sabiedrība – vēlamies sevi un savu valsti iznīcināt?

Ja mēs, Latvijas suverēns, tomēr nevēlamies paši sevi un savu Latviju iznīcināt, tad kādēļ tas tomēr tā notiek? Acīm redzot mūsu valsts pārvaldīšanas procesā ir kaut kāda kļūda. Suverēns deleģē savu suverēno varu reizi četros gados saviem ievēlētajiem 100 priekšstāvjiem. Šie priekšstāvji lemj suverēna vietā augstāko varu valstī. Un Latvija tagad stāv pašisnīcināšanās pēdējā etapa priekšā. Varbūt mēs nedeleģējam savu suverēno varu priekšstāvjiem, kuri prasmīgi spētu pārstāvēt mūsu intereses likumdošanā, kuri būtu spējīgi pārstāvēt Latvijas suverenitāti starptautiskajās attiecībās? Vai varbūt Latvijā nemaz nav tādu spējīgu priekšstāvju? Pirms mēs šaubāmies paši par sevi, vai nevajadzētu paskatīties, kas tad nosaka šo suverenitātes deleģēšanas procesu?

Šī procesa fundaments, pamats ir noteikts mūsu Satversmē, kā arī saistītajos likumos, piemēram, Likumā par Saeimas Vēlēšanām. Acīm redzot šis pamatlikums mūs ir novedis pie šodienas katastrofas. Tādēļ tas ir nekavējoties jāmaina. Mums ir jāpadara neiespējamu tālāku Latvijas izpārdošanu un demolēšanu. Tūlīt jāapstādina sabiedrības piespiedu emigrācija.

Kā to panākt?

Nekavējoties jāmaina likumdošana tā, lai tā veicinātu Latvijā veselīgu saimniekošanu ar maksimāli iespējamu pašnodrošināšanas mērķi, lai rastos darba vietas, lai tiktu ražots, lai būtu godīga ienākumu sadale, lai būtu drošība par nākotni, lai veidotos ģimenes un dzimtu bērni. Ir jāievieš cilvēkam cienīga veselības, vecuma un sociālā aprūpe. Jārūpējas par bērnu audzināšanu un izglītošanu saskaņā ar mūsu kultūrvēsturiskajām tradīcijām un vērtībām. Ir jāsaudzē apkārtējā vide un tās daudzveidība.

Kas nepieciešams, lai to panāktu?

Nepieciešama valsts neatkarība un valdība, kura pilda suverēna gribu. Jo būdami vasaļi mēs nevaram lemt un noteikt nevienu iepriekš izteikto prasību. Mūsu patreizējā politiskā iekārta turklāt 22 gadu laikā parādījusi, ka tā arī nespēj īstenot nevienu no šīm prasībām. Tādēļ ir jāmaina arī politiskā iekārta. Iespēju te ir daudz. Viena no tām ir izveidot participatīvu tiešo demokrātiju ar, piemēram, obligātiem un opcionāliem regulāriem referendumiem. Tehniski 21. gadsimtā te vairs nav nekādu problēmu.

Kādi ir neatkarīgas valsts stūrakmeņi?

- tā ir neatkarīga valsts monetārā (naudas) politika,
- tā ir neatkarīga valsts iekšējā politika,
- tā ir neatkarīga valsts ārējā politika,
- tā ir neatkarīga valsts drošības politika un
-tā ir neatkarīga kultūras politika valstī (ar savu, no rietumiem nekopētu, kultūras kultivēšanu).

Tādā neatkarīgā valstī, kur augstākā vara pieder tautai, kuru tā īsteno caur regulāriem referendumiem (participatīvā demokrātijā) spēs atbrīvosies un attīstīsies arī cilvēks un tā gars.

Secinājums

Suverenitāte ir augstākās varas īstenošana kādā sabiedrībā ar savu teritoriju. Latvijā, kura pēc Satversmes ir neatkarīga valsts suverēns ir tauta. Pirmkārt, Latvijas suverēns neīsteno savu varu savās interesēs, tas ir bez iebildumiem to atdevis šaurai elitei, kura realizē citu valstu un starptautisko organizāciju gribu Latvijā, paralēli pēc iespējas uzlabojot savu individuālo stāvokli. Otrkārt Latvijas nespējīgie un necienīgie priekšstāvji ir padarījuši Latviju par atkarīgu valsti no citām valstīm, supra-valstiskām institūcijām un starptautiskām korporācijām. Šī iemesla dēļ tiek sistemātiski iznīcināta Latvija kā valsts un tās sabiedrība. Tādēļ ir pienācis pēdējais laiks suverēnam atgūt savu suverēno varu pār savu valsti, lai atjaunotu valsts suverenitāti. Tikai suverēnas valsts valdība ir spējīga pieņemt savai sabiedrībai un savai teritorijai izdevīgus un vēlamus lēmumus. Tikai tādā sabiedrībā cilvēks var attīstīties un pilnveidoties.

*Informācija ņemta 13.04.2013. 
58 Komentāri
Average Vote: 4.8/5

 
Artūrs Malta LZS un LLK
2013-05-05 05:49:55
LAUKU SĒTA LATVIJAS ĀRĒS
Latvieši dzīvoja viensētās jau pirms gadu tūkstošiem, un tā ir unikāla parādība, kad tauta laukos dzīvo nevis ciematos, sādžās, bet atsevišķās sētās (saeimēs). Viensētas bija un ir visprogresīvākā lauksaimniecības sistēma. Tā ir vissaudzīgākā, humānākā attieksmā pret dabu, ar ideālu ekoloģisko tīrību un jaunatnes audzīnāšanu labestības garā un Dzimtenes mīlestībā.
Latvijas ārēs visas vecās lauku mājas grima sirmu koku zaļumā, bet pavasaros tērpās ābeļziedu baltumā. Lauku viensēta un lielie koki, īpaši ozoli, veidoja laukiem raksturīgo ainavu. Daudzu veco viensētu mūži sniedzas iepriekšejos gadsimtos, par ko liecina milzu ozoli.
Iznīcinot senās lauku sētas boļševiki grāva latvijas lauku ainavu, tautas paražas, darba mīlestību un saimnieka tikumus, to vietā veidojot padomju ciematus – pareizāk sakot sociālisma lēģerus ar proletārisko izpratni sevišķus cilvēkus - homo sovjetikus, kuriem nav ne Tēvijas, ne māju, parizāk skot - klaidoņus.
Padomju Savienības okupācijas genocīdu pret zemniekiem var sadalīt trīs etapos:
1. Vispārēja zemes un īpašuma konfiskācija - nolaupīšana pēc 1940.gadā 17.jūnija;
2. Divkārša zemnieku izvešanu - deportāciju uz Sibīriju 1941.gada 14.jūnijs un 1949. gada 25.marts;
3. Zemnieku sētu izpostīšana - mājas pārvelkot ar traktoriem uz Padomju ciematiem, sagraujot iekoptos dārzus, ceļus, mūra ēkas, izraujot ozolus no zemes ar visām saknēm, un ja tas neizdevās, tad spridzināja.
Tagad Latvijas garīgi – saimnieciskie pamati ir gandrīz iznīcināti. Uz 1940.gadu mūsu Tēvzemē bija ap 375 000 lauku sētu, kas atradās 273 642 saimniecībās. Sētā ietilpa gan māja, gan kūts, gan šķūnis, rija, pirtiņa, klēts, puķudobe u.t.t.. Ap 92% lauku īpašumu piederēja saimniekiem. Uz 1985.gadu laukos bija atlicis ap 35 000 viensētu ar 0,5 ha lielu piemājas zemi kolhozā un 0,25 ha sovhozā un daļa no sētas lielāks šķūnis, kūts piederēja kolhozam vai sovhozam. Bet jā saimnieka māja bija liela, tad tā tika sadalīta dzīvokļos.
Mēs labi zinām aksiomu – kur nav saimnieka, tur ir bez saimnieciskums! Saimnieks savu sētu iekopa un izveidoja pēc sava rakstura, gaumes un gadu simteņos pārmantotām tradīcijām. Latviešu zemnieks ir individuālists pēc savas dabas un mentalitātes. Latvijas daba un klimats zemniekā ir ieaudzinājis sīkstu raksturu, viņš grib būt patstāvīgs un neatkarīgs. Viņš ir gatavs ciest badu, bet neies lūgties no kaimiņa. Tādēļ latvieši dzīvoja viensētās jau pirms gadu tūkstošiem un tā ir unikāla parādība, kad tauta laukos nedzīvo ciematos, sādžās, bet atsevišķās sētās. Viensētas bija, ir un būs visprogresīvākā lauksaimniecības sistēma. Tā ir vissaudzīgākā, humānākā attiecībā pret dabu ar ideālu ekoloģisko tīrību un jaunatnes audzināšanu labestības garā, nacionālā neatkarībā, savdabīgā lepnumā un Dzimtenes mīlestībā.
Līdz ar Latvijas okupāciju un sociālisma uzspiešanu šī saimniekošanas sistēma tika lauzta, gan izvedot saimniekus uz Sibīriju, velkot mājas uz ciematiem, vai tās sastumjot izraktās bedrēs un dedzinot, nolīdzinot bijušās māju un dārzu vietas līdz ar zemi, gan izveidojot Latvijas apstākļiem nepiemērotas lielfermas un kompleksus, kas šodien ir nolaisti un izpostīti, tāpat kā viss pārējais, kas pastāv bez Dieva svētības un cilvēka mīlestības.
Mēs uzskatam, ka ir jāatceras pagātne un tad jāskatās nākotnē. Tauta nav tikai vienā valodā runājošais pūlis. Tautas daļa ir arī zeme, kas izkopta un veidota pēc šīs tautas darba un sadzīves tradīcijām, kuras savukārt ir ietekmējuši dabas apstākļi. Šis darba tikums ļāva Latvietim izdzīvot Sibīrijas plašumos un tikt pie turības Rietumos.
Vai Latvijas zemnieks bija individuālists? Paskatīsimies mūsu tautas Dainās – tautasdziesmās, teikās un mēs redzam, ka kaimiņš kaimiņam ir gājis palīgā – talkās. Es no bērnības atceros kulšanas talkas, siena un mēslu talkas, kas beidzās ar ballīti – dziedāšanu un dejošanu pie bagātīgi klāta galda.
Latvijas zeme ir sinonīms Latvijas valstij! Nebūs Latvijas zemes, lauku, to kopēju – nebūs arī Latvijas! Nepieļausim valdības neapdomīgās rīcības, kuras traucē lauku atdzimšanu un valstiskuma atjaunošanu. Jāapzinās, ka neviens varonis nenāks un mūsu vietā laukus nesakārtos. Sāksim ar mazumiņu – atgūsim īpašumus ar ierakstu zemesgrāmatā, sakopsim savu apkārni, arī savu domāšanu. Jāizvētī valsts vīriem jau iedotais uzticēšanās kredīts, jāpārbauda viņu darbošanās patiesums mūsu labā. Vai viņu darba pienesums ved mūs nākotnē? Varbūt deputāti, ministri apgriež mūsu likumīgās tiesības un iespējas viņu savtīgo mērķu labā?
Kāpēc viņi izpārdod svešiem ārzemniekiem, mums visiem likumīgajiem īpašniekiem nacionalizētos – nolaupītos īpašumus kopš 1940.gada 17.jūnija?
Ministru Kabinets 2007.gada 8. janvārī pieņēma grozījumus likumā par pašvaldību zemes īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatās, kas nozīmē praktiski otrreizēju konfiskāciju. Šādu rīcību var salīdzināt ar Viļa Selecka rakstā minēto par „Turības” atjaunošanu: „Te nu ir ko pamācīties pat rūdītiem blēžiem un gangsteriem! Ielaužas svešā mājā, nobeidz saimnieku, nosauc sevi viņa vārdā, un tev piederēs visa viņa manta. Vienkārši un ātri. Un lai kāds mēģina pierādīt, ka tu esi blēdis un laupītājs! Uz priekšu visi, kas grib kļūt bagāti! Jums visi ceļi pavērti šajā valstī…”
To ka tas ir noticis Latvijā apliecina fakts, ka ir cilvēki, kam pieder 1000 ha zemes ( uz 1940 jūniju tādu saimnieku nebija ) iestājas Latvijas Cukurbiešu audzētāju asociācijā, vairāk nesēs, jo saņems 400 latus par 1ha, tas ir gadā 400 000 latus un četros gados 1,6 miljonu par to, ka iznīcina veselu lauksaimniecības nozari.
Lai saglabātu savu valsti gribas pieminēt zemkopības ministra Jāņa Birznieka teikto LLK pilnsapulcē 1936.gadā. „Mūsu gruntniecība nav un nedrīkst būt kapitālistisks uzņēmums. Lauku mājas ir zemturu ģimenes mūža un paaudžu mītnes un tautas dzīvā spēka mūžīgais avots. Tāpēc jāaizkavē gruntniecības, zemes un māju pataisīšana par tirgus preci un spekulācijas priekšmetu”.
Tautu parunās ir teikts, ka ugunsgrēku ir lētāk novērst nekā dzēst. Neatdotā zeme, var izraisīt ugunsgrēku. Līdz šim brīdim nav atdota zeme 273 642 saimniekiem, pašreizējā Latvijas teritorijā, kuriem zemi un īpašumus atņēma pēc 1940.gada 17.jūnija.Tas bija Genocīds pret tautu, kuru veica ārzemju iebrucēji un to rokaspuiši Latvijā, kas turpinās vēl šodien.
Pārkārtošanās, kuru sāka un turpina pie valsts varas esošā Padomju Savienības Komunistiskās partijas nomenklatūra ( boļševiki ) ar ārvalstu finansiālu atbalstu, ir genocīda turpinājums pret Latviešu tautu, pirmkārt pret zemniekiem. To apliecina fakts, ka līdz šim brīdim nav atjaunotas uz
nacionalizētiem īpašumiem zemesgrāmatas likumīgajiem īpašniekiem, bet zemi un īpašumus iztirgo ārzemniekiem.
Vēsturiskā pieredze pierāda, ka jebkuras valsts valdības finansiāls atbalsts no ārvalstīm, kas veic prettautisku rīcību savā valstī, izraisa nepatiku tautas vidū, kas parasti beidzas ar sacelšanos vai citādiem tautas protesta veidiem. Pašreiz Latvijā 86% iedzīvotāju dzīvo trūkumā. Tas ir nopietns brīdinājums mums visiem par ekonomisko krīzi Latvijā, kas var izraisīt sprādziena neprognozējamas sekas. Neaizmirsīsim Satversmes otro pantu „ Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai.”
Mūsu latviskā zemnieku kultūra pēc savas dabas ir labestīga, gaiša, augstas morāles un iekšējā skaistuma kultūra, kas vienmēr paliek ciešā tuvībā ar dabu, tātad pretstatā pastāvošās varas viltus programmām. Mums šajās programmās nav ko meklēt, mēs esam garā daudz bagātāki par viņiem. Nekā spekulanti nevar mums dot, tikai sapostīt, atņemt, prihvatizēt. Kaut to apzināties sāktu mūsu trimdas latvieši, kas nonākuši uz boļševiku maldus ceļa, kuram nav tālāka turpinājuma.
Mums jākopj pašiem savas senču mantojums, tautas tradīcijās iezīmētajā virzienā tālāk attīstoties, balstoties uz cietajiem pamatiem, kas lauku sētās jau tālajā senatnē iegrozītiem. Mums nav un nevar būt nekā kopīga ar spekulantu sludināto, kad zeme un lauku sēta tiek pārvērsta par tirgus preci.
Mēs esam liecinieki vis grandiozākai blēžu bandai pasaules vēsturē, kas arī mūsu tautu ir ieāvusi postā. Esam nonākuši laikmetā, kad apkaro gan kramplaužus un kabatzagļus, bet lielie blēži vai nu paši sēž likumdevējos vai arī diktē tiem savu gribu. Izmaiņas Satversmē un Civillikuma ignorēšana novedusi valsti ekonomiskā krīzē. Laukos slēdz skolas, slimnīcas, neatjauno īpašuma tiesības zemniekiem u.t.t., grauj visu latvisko.
Lai arī esam maza tauta, mūsu mazums pastāv tikai fiziskā nozīmē, kamēr gars kvantuma izmēriem nepakļaujas, paliek nemainīgs no tā nesēju skaita. Garā lai būtu mūsu pildījums un skaidrošanās, kas smelta no tīrajiem avotiem – mūsu tradīcijām, vēstures un dabas. Ceru, ka mūsu bez naida pārrunas, jaunu naidu neradīs, bet palīdzēs no aizspriedumiem attīrīt to ceļu, pa kuru mums visiem jāiet un visiem tiem, kas grib izbēgt universālās katastrofas – tas ir: patiesības, garīgās attīstības, ētikas cildenuma.
Nobeigumā gribu atgādināt, ka ignorance un vienaldzība ir mūsu vis lielākās briesmas!
Artūrs Malta,
LZS un LLK priekšsēdētājs.
Edvīns Puķe
2013-05-05 18:33:15
www.petīcijas.com/harta13
Kate Lord
2015-06-04 15:33:25


Cienījamais klient.

Es esmu Kate Kungs kundze rīkotājdirektors Kate Kunga firmas. mēs esam
sertificēti aizdevumu naudas aizdevēji, kas piedāvā aizdevumu, lai cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama
aizdevumu, šeit ir daži jautājums: Vai jums nepieciešama aizdevuma kādu
mērķis ?, Vai vēlaties maksāt savus rēķinus ?, Vai jums finanšu
problēma? Vai jums ir nepieciešams finansiālo risinājumu ?. Šeit ir risinājums
visiem jūsu finanšu problems.I piedāvāt aizdevumus, sākot no $ 3,000.00 Min.
līdz $ 50,000,000.00 Max. 3% procentu likme gadā. Mūsu aizdevumi ir
viegli un lēti. Mums kļuva par lielāko un neatkarīgie aizdevumu uzņēmumiem
pasaulē. Mums ir lieliska reputācija sniegšanu produktu
ar pirmās klases finanšu aizdevumu pakalpojumu Kontaktpersona:
(Katelordloancompany90@gmail.com) šodien par summu aizdevumu, jums
vēlme, mēs varam organizēt jebkuru aizdevumu, kas atbilstu jūsu budžetu zemā interese
likme. Mēs esam gatavi palīdzēt gan ar biznesa un personas aizdevumiem
Piedāvājums pieejams par saprātīgu likmi 3%.

Ar piemērotu

Vārds: .....................
Uzvārds: .....................
Dzimums: .....................
Ģimenes stāvoklis: .....................
Kontakti Adrese: .....................
Pilsēta / Zip: .....................
Valsts: .....................
Dzimšanas datums: .....................
Summa nepieciešams kā Loan: .....................
Aizdevuma ilgums:
Ikmēneša ienākumi / gada ienākumi: .............
Nodarbošanās: .....................
Aizdevums Mērķis: .....................
Home Tālrunis: .....................
Cell Phone: .....................
tu esi pieteikties aizdevumam pirms?
Kundze Elisha Smith
2015-07-07 15:20:08
Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai atrisinātu savas finansiālās problēmas? Vai jūs liels

parāds ?.
Nav nepieciešams meklēt tālāk, mēs piedāvājam aizdevumu ar ļoti zemu likmi

3% ar labvēlīgu atmaksas nosacījumiem.

Lūdzu, sazinieties ar mūsu aizdevuma apstrādes nodaļa, izmantojot tikai mūsu e-pastu:

elisha.fnancehouse@gmail.com
valadez.laurabeatriz
2015-07-30 14:35:36
valadez.laurabeatriz@gmail.com
Es esmu persona, kas piedāvā aizdevumus starptautiski. Ar kapitāla, kas tiks izmantoti, lai īstermiņa un ilgtermiņa kredītu starp indivīdiem, kuriem ir visi cilvēki 1000 € - 10 M € reālu nepieciešamību nopietna, procentu likme ir 3% gadā .J "aizdod Finanšu, Home Loan, Investīciju kredīti, auto aizdevumus, individuālie aizņēmumi. Es esmu pieejams, lai atbilstu maniem klientiem ne vairāk kā 3 dienu laikā pēc formas jūs interesē demande.si lūdzu, sazinieties ar mani: valadez.laurabeatriz@gmail.com
valadez.laurabeatriz
2015-07-30 14:36:30
valadez.laurabeatriz@gmail.com
Es esmu persona, kas piedāvā aizdevumus starptautiski. Ar kapitāla, kas tiks izmantoti, lai īstermiņa un ilgtermiņa kredītu starp indivīdiem, kuriem ir visi cilvēki 1000 € - 10 M € reālu nepieciešamību nopietna, procentu likme ir 3% gadā .J "aizdod Finanšu, Home Loan, Investīciju kredīti, auto aizdevumus, individuālie aizņēmumi. Es esmu pieejams, lai atbilstu maniem klientiem ne vairāk kā 3 dienu laikā pēc formas jūs interesē demande.si lūdzu, sazinieties ar mani: valadez.laurabeatriz@gmail.com
valadez.laurabeatriz
2015-07-30 14:43:43
valadez.laurabeatriz@gmail.com
Es esmu persona, kas piedāvā aizdevumus starptautiski. Ar kapitāla, kas tiks izmantoti, lai īstermiņa un ilgtermiņa kredītu starp indivīdiem, kuriem ir visi cilvēki 1000 € - 10 M € reālu nepieciešamību nopietna, procentu likme ir 3% gadā .J "aizdod Finanšu, Home Loan, Investīciju kredīti, auto aizdevumus, individuālie aizņēmumi. Es esmu pieejams, lai atbilstu maniem klientiem ne vairāk kā 3 dienu laikā pēc formas jūs interesē demande.si lūdzu, sazinieties ar mani: valadez.laurabeatriz@gmail.com
Aizdevums piedāvāt
2015-12-02 11:44:23

Labdien kundze

Mums ir sertificēti aizdevumu aizdevējs, lai dotu kredītu uzņēmumiem aizdevumu,
personīgo aizdevums, laba un slikta kredītu
nodrošināti aizdevumi ar ātrumu 2, 8% no 2,000ls līdz 150,000,000.00ls
Sazinieties ar mums pa e-pastu: rachelle_clavet@hotmail.com
Ar cieņu,

Rachelle CLAVET

Rose Williams
2016-01-13 16:41:46
DIRECT SERVICE ONLINE FIRM
HEAD OFFICE --- Richmond Road, Worthing, Apvienotā Karaliste
E-pasts - [directserviceonlinefirm@gmail.com]
-------------------------------------------------- ------------------------- Mēs dodam aizdevumus no diapazonā no $ 1000 līdz $ 90,000,000.at procentu
2% procentu likmi.
Ieinteresētie klienti ir, lūdzu aizpildiet mūsu veidlapu apakšēja-
NAME --------------
VALSTS -----------
ADDRESS --------------
Aizdevuma summa VAJADZĪGA -------
Lai aizdevums ------------
SCAN un pievieno savu identitāti CARD--
OFFICE / mājas tālruņa numuru -----------
DZIMUMU ---------------------------
Mūsu kompānija pasta kontakts kaste ir
via- [tiešo pakalpojumu onlinefirm@gmail.com]
ROSE WILLIAMS
E-pasts - [directserviceonlinefirm@gmail.com]
DIRECT SERVICE ONLINE FIRM
Dainis
2016-01-24 19:02:28
Un ko tālāk ?
Madaline
2016-03-02 19:31:35
Ļoti labs raksts
Robert Smoak
2016-04-09 04:15:24
Message:HOW I GOT MY LOAN FROM THIS GREAT COMPANY Hello my dear people , I am Anita metch, currently living in New jersey city, USA. I am a widow at the moment with three kids and i was stuck in a financial situation in April 2015 and i needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not full prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you well not hear from them again they have done it to me twice before I met Mr. Robert Smoak the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 74hours so I will advice you to contact Mr. Robert Smoak if you are interested in getting loan and you are sure you can pay him back on time you can contact him via email……… (robertsmoakloanfunds@gmail.com) No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Mr. Robert Smoak today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (5_10years) Long term loan (20_40) Media term loan(10_20) They offer loan like Home loan............., Business loan........ Debt loan ....... Student loan..........,Business start up loan Business loan....... , Company loan.............. etc Email..........(robertsmoakloanfunds@gmail.com ) When it comes to financial crisis and loan then Robert Smoak loan financial is the place to go please just tell him I Mrs. Anita Metch direct you Good Luck
Edijs
2016-05-20 05:29:03
Veidojam savu valsti.
2016-05-26 15:35:00
Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu šodien, lai nomaksātu rēķinus vai starta uzņēmējdarbību? sazinieties šodien pa e-pastu: williamsmarkeasyloancompany@yandex.com

Sveicieni
Mr Williams
Mr Austine
2016-06-09 07:53:52
Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai samaksāt rēķinus? Vai jums ir nepieciešams
personas vai uzņēmuma aizdevumu? Ir nepieciešams kredīts, lai dažādi
citiem mērķiem? Ja jā, lūdzu, sazinieties ar mums šodien pie
(AustineDan413@gmail.com) aizdevumam.
Mēs piedāvājam lielāko aizdevumu 5,000.000.00 $. Mēs piedāvājam
aizdevums @ 3% fiksētā procentu likme uz laiku,
1-20 gadiem. Mēs dodam divus mēnešus labvēlības periodu pirms
ikmēneša maksājums sākas. Tātad, ja jūs interesē,
lūdzu, aizpildiet zemāk esošo formu un atgriezties pie mums, jo
drīz vien iespējams pārstrādei.
Pilnais vārds: ...................
Dzimums: ...................
Age: .....................
Adrese: ................
Pilsēta: .......................
Valsts: ..................
Kredīta summa: ..............
Ilgums aizdevums: .............
Telefona numurs: ................
personu skaits: ...................
Mēneša ienākumi: ..............
Aizdevuma mērķis: .................
Vai esat prasījis aizdevumu pirms? .............
2016-06-10 23:31:28
Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai samaksāt rēķinus? Vai jums ir nepieciešams
personas vai uzņēmuma aizdevumu? Ir nepieciešams kredīts, lai dažādi
citiem mērķiem? Ja jā, lūdzu, sazinieties ar mums šodien pie
(AustineDan413@gmail.com) aizdevumam.
Mēs piedāvājam lielāko aizdevumu 5,000.000.00 $. Mēs piedāvājam
aizdevums @ 3% fiksētā procentu likme uz laiku,
1-20 gadiem. Mēs dodam divus mēnešus labvēlības periodu pirms
ikmēneša maksājums sākas. Tātad, ja jūs interesē,
lūdzu, aizpildiet zemāk esošo formu un atgriezties pie mums, jo
drīz vien iespējams pārstrādei.
Pilnais vārds: ...................
Dzimums: ...................
Age: .....................
Adrese: ................
Pilsēta: .......................
Valsts: ..................
Kredīta summa: ..............
Ilgums aizdevums: .............
Telefona numurs: ................
personu skaits: ...................
Mēneša ienākumi: ..............
Aizdevuma mērķis: .................
Vai esat prasījis aizdevumu pirms? .............
2016-09-08 14:45:16
Mr Indra Shani
2016-09-13 11:13:07
aizdevums piedāvājums

Vai jums ir nepieciešams kredīts, vai jūs meklējat legit aizdevumu piedāvājumu, un jūs nevarat atrast vienu? Mēs vēlamies, lai jūs zināt, ka mēs esam šeit, lai dotu jums labāko no mūsu veids, lai pārliecinātos, ka jums no šīs nabadzības, sazinieties ar mums šodien celyndestine@gmail.com~~dobj mēs garantēt, kad jūs saņemtu atpakaļ pie mums jums būs smaids, kad jūs saņemsiet savu aizdevumu
Mr Indra Shani
2016-09-13 11:13:09
aizdevums piedāvājums

Vai jums ir nepieciešams kredīts, vai jūs meklējat legit aizdevumu piedāvājumu, un jūs nevarat atrast vienu? Mēs vēlamies, lai jūs zināt, ka mēs esam šeit, lai dotu jums labāko no mūsu veids, lai pārliecinātos, ka jums no šīs nabadzības, sazinieties ar mums šodien celyndestine@gmail.com~~dobj mēs garantēt, kad jūs saņemtu atpakaļ pie mums jums būs smaids, kad jūs saņemsiet savu aizdevumu
Mr Indra Shani
2016-10-02 12:54:54
aizdevums piedāvājums

Vai jums ir nepieciešams kredīts, vai jūs meklējat legit aizdevumu piedāvājumu, un jūs nevarat atrast vienu? Mēs vēlamies, lai jūs zināt, ka mēs esam šeit, lai dotu jums labāko no mūsu veids, lai pārliecinātos, ka jums no šīs nabadzības, sazinieties ar mums šodien celyndestine@gmail.com~~dobj mēs garantēt, kad jūs saņemtu atpakaļ pie mums jums būs smaids, kad jūs saņemsiet savu aizdevumu
2016-10-12 09:54:39
I visited a doctor and he suggested me to use online viagra for a .
2016-11-17 07:32:41
Pfizer immediately applied for a new patent, renamed the drug cheap viagra and the rest is history.
2016-12-03 02:15:51
Vai jūs meklējat biznesa aizdevums? personas aizdevums, mājas aizdevums, auto aizdevums, students aizdevums, parādu konsolidācijai aizdevums, nenodrošinātu aizdevumu, riska kapitāls utt .. Vai jums ir atteikta aizdevumu no bankas vai finanšu iestāde, kāda iemesla dēļ. Es esmu khalifa Steve, privāts aizdevējs, aizdevumus uzņēmumiem un privātpersonām par zemu un pieejamu procentu likmi 2% procentu likmi. Ja jūs interesē? Sazinieties ar mums šodien, lai: khalifafinancialcompanies@gmail.com vai http://khalifafinancialcompany.weebly.com un saņemt savu aizdevumu šodien
EUCHARIA DANIEL
2016-12-11 10:35:45
Vai jums ir nepieciešams Ziemassvētku aizdevumu ??? vai aizdevumu, lai sāktu jauno gadu un nomaksātu parādus ??? Vai jums ir noraidīts ar bankas un citas finanšu iestādes? Vai jums ir nepieciešams konsolidāciju aizdevumu vai hipotēku? Meklēt ne vairāk, jo mēs esam šeit, lai visas jūsu finanšu nepatikšanas pagātnei. Mēs aizdevumu fondiem, lai personām un uzņēmumiem nepieciešama finansiāla palīdzība ar likmi 2%. Nav sociālās apdrošināšanas numurs nepieciešams un nav kredīta pārbaude nepieciešama, 100% garantēta. Es vēlos izmantot šo mediju, lai informētu Jūs, ka mēs padarīt uzticamu un saņēmēju palīdzību, un mēs būsim priecīgi piedāvāt Jums aizdevumu.
Tātad rakstiet mums šodien: (euchariadanielloanfirm@gmail.com) pieteikties šim aizdevumam.
2016-12-19 09:22:37
Do not take on cialis and online consultation for any medicines called “nitrates.
2017-01-17 10:32:52
This will ensure that you receive genuine us prescription cialis pills and that they are suitable for your health.
2017-01-17 12:57:26
Comment How does kanagarra (aka herbal viagra) work for women?
2017-02-09 12:06:45
Is there a generic for http://c4generic.com/ , real cialis online .
2017-02-25 07:52:36
Lai Dievs stāv klāt mums un mūsu pēcnācējiem!
Mr Grey
2017-03-05 23:14:50
Mēs dodam aizdevumus dažādiem mērķiem. Mēs piedāvājam minimālo summu 5,000.00 līdz 10.000.000 ar zemu procentu likmi 2% periods: līdz 25 gadiem, atkarībā no kredīta summas, kas jums nepieciešams. klienti ir vecāki par 18 Šī aizdevuma darījums ir 100% garantēta nopietnu klientiem. Lai iegūtu vairāk informācijas par aizdevumu jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu: markusgreyloanfirm@gmail.com
2017-03-21 15:58:22
Longer eyelashes, coupons for cialis online safety but !
2017-04-14 07:34:17
viagra 100mg precio Atrial Fibrillation</a> for future reference.
2017-04-24 15:13:30
Manuprāt aizdevums biznesam ir ātrākais veids ka paplašināt biznesu un veikt tā izaugsmi. Citi veidi arī ir ļoti efektīvi, bet aizņem lielāku laiku. https://www.cityfinances.lv/rekinu-finansesana/
2017-05-22 06:34:26
RSS quick online loans instant approval puns feeds cialis pills for sale and intrusive sucidial thoughts.
2017-09-29 17:02:21
Vai jūs meklējat aizdevumu, meklējat korporatīvo aizdevumu, personisku
aizdevums, mājokļa aizdevums, auto aizdevums, studentu aizdevums, konsolidācijas aizdevums,
nenodrošināts aizdevums, riska kapitāls utt. Vai jūs esat bankas aizdevums vai finanšu uzņēmums
noraidījums viena vai vairāku iemeslu dēļ. Jūs atrodaties īstajā vietā
kredīta risinājums! Es esmu privāts aizdevējs, es kreditēju uzņēmumus un
personas ar zemu procentu likmi un zemu 2% procentu likmi.
Sazinieties ar mums pa e-pastu:stefania.pieroni65@gmail.com
2017-09-29 17:06:44
Vai jūs meklējat aizdevumu, meklējat korporatīvo aizdevumu, personisku
aizdevums, mājokļa aizdevums, auto aizdevums, studentu aizdevums, konsolidācijas aizdevums,
nenodrošināts aizdevums, riska kapitāls utt. Vai jūs esat bankas aizdevums vai finanšu uzņēmums
noraidījums viena vai vairāku iemeslu dēļ. Jūs atrodaties īstajā vietā
kredīta risinājums! Es esmu privāts aizdevējs, es kreditēju uzņēmumus un
personas ar zemu procentu likmi un zemu 2% procentu likmi.
Sazinieties ar mums pa e-pastu:stefania.pieroni65@gmail.com
Mr Raymond Smith
2017-09-30 23:47:32
Vai jums ir vajadzīga finansiāla palīdzība, un bankas ir noraidījusi sliktu kredītreitingu? e-pasts: raymond.smithfirm55@yahoo.com

Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums? Vai esat meklējat Legit aizdevuma aizdevēju? Vai biznesa aizdevums? Vai jūs kādreiz atteicās no sava bankas vai finanšu iestādes aizdevuma? Mēs piedāvājam privātos, komerciālos un individuālos aizdevumus no $ 5000 līdz $ 10,000,000, ar ļoti zemām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% gadā, līdz 10 gadu atmaksai. Sazinieties ar A-One Loan Limited, uzreiz, lai saņemtu ātru aizdevumu. Mēs jums tiešsaistē 24 stundas. E-pasts: raymond.smithfirm55@yahoo.com

Pilnais vārds:
Kontaktpersonas adrese:
Valsts:
Aizdevumam nepieciešamā summa:
Aizdevuma ilgums:
Aizdevuma mērķis:
Nodarbošanās:
Dzimums:
Vecums:
Tālrunis:

Ar cieņu
Raymond Smith kungs
Direktors / MD
Mr Raymond Smith
2017-09-30 23:47:33
Vai jums ir vajadzīga finansiāla palīdzība, un bankas ir noraidījusi sliktu kredītreitingu? e-pasts: raymond.smithfirm55@yahoo.com

Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums? Vai esat meklējat Legit aizdevuma aizdevēju? Vai biznesa aizdevums? Vai jūs kādreiz atteicās no sava bankas vai finanšu iestādes aizdevuma? Mēs piedāvājam privātos, komerciālos un individuālos aizdevumus no $ 5000 līdz $ 10,000,000, ar ļoti zemām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% gadā, līdz 10 gadu atmaksai. Sazinieties ar A-One Loan Limited, uzreiz, lai saņemtu ātru aizdevumu. Mēs jums tiešsaistē 24 stundas. E-pasts: raymond.smithfirm55@yahoo.com

Pilnais vārds:
Kontaktpersonas adrese:
Valsts:
Aizdevumam nepieciešamā summa:
Aizdevuma ilgums:
Aizdevuma mērķis:
Nodarbošanās:
Dzimums:
Vecums:
Tālrunis:

Ar cieņu
Raymond Smith kungs
Direktors / MD
2017-10-02 08:09:16
Pero prescription viagra ireland king jailed for three years Mairena del Aljarafe.
2017-10-05 17:21:21
I toss-up uso cialis prezzo in italia most the cholesterol for cialis prezzo in italia risk often not.
2017-11-02 10:44:13
I need a prescription for herbal viagra in canada in .
2017-11-06 01:17:42
Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai atrisinatu savas finansialas vajadzibas, mes piedavajam aizdevumu no 5000 ASV dolaru lidz 10 000 000 USD Maksim, mes esam droši, efektivi, atri un dinamiski, bez kredita parbaudem mes garantejam 100% Mes piedavajam aiznemeju aizdevumus saskana ar visiem nosacijumi šeit. . mes izsniedzam ari kreditus eiro, sterlinu marcinas un dolaros.
Procentu likme visiem 2% aizdevumiem, ja jus interese, atgriezieties Via (mikekk597@gmail.com)
ar šadu informaciju:

Tavs pilnais vards:
Valsts:
Pilseta:
adrese:
Obligata kredita summa:
Ilgums:
Vecums:
sekss:
Nodarbošanas:
Telefona numurs:

atgriezties uz Via (mikekk597@gmail.com)

Paldies
2017-11-06 01:18:50
Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai atrisinatu savas finansialas vajadzibas, mes piedavajam aizdevumu no 5000 ASV dolaru lidz 10 000 000 USD Maksim, mes esam droši, efektivi, atri un dinamiski, bez kredita parbaudem mes garantejam 100% Mes piedavajam aiznemeju aizdevumus saskana ar visiem nosacijumi šeit. . mes izsniedzam ari kreditus eiro, sterlinu marcinas un dolaros.
Procentu likme visiem 2% aizdevumiem, ja jus interese, atgriezieties Via (mikekk597@gmail.com)
ar šadu informaciju:

Tavs pilnais vards:
Valsts:
Pilseta:
adrese:
Obligata kredita summa:
Ilgums:
Vecums:
sekss:
Nodarbošanas:
Telefona numurs:

atgriezties uz Via (mikekk597@gmail.com)

Paldies
2017-11-14 16:55:02
the best site viagra prices us is much of Levitra, brand name or need a solid erection for about an hour.
patricia
2017-11-24 01:58:15
Kredīta piedāvājumi starp nopietnu un godīgu indivīdu


Jūs arī steidzami meklējat aizdevumu
- Atdzīvināt savas darbības
- Atjaunot sava dzīvokļa, mājas, ēkas utt. Interjeru
- Projekta realizēšanai
- Vai arī citu iemeslu dēļ
Diemžēl banka pieprasa jums tādus nosacījumus, ka jūs nevarat izpildīt, vairs neuztraucieties. Mēs arī ļoti labi apzināmies daudzus krāpšanas gadījumus un manipulācijas, kas inficē tīklu, un mēs apsolām, ka mūsu sabiedrība to nedara, jo mēs Ja jūs esat godīgi ar apdrošināšanu, jums ir jāsniedz jūsu aizdevums, jo procenti, ko šis aizdevums rada, palīdzēs mums rūpēties par bāreņiem un bezpajumtniekiem daudzās valstīs.
Godātais kungs, mēs esam apņēmušies sniegt jums smaidu
Nevilcinieties sūtīt mums savu aizdevuma pieteikumu

Pasts: faure_patricia@outlook.fr

Zvani: +336 44 67 80 99
Ziņa: +336 75 32 47 52
whatsapp: +336 75 32 47 52

Paldies par uzmanību!
2017-12-04 11:10:49
viagra purchase visa australia for women does it work - how fast does viagra work .
2017-12-08 06:44:09
Funny best dose for daily buying cialis in mercury drugs vessels are found to more evident and stressed.
2017-12-29 07:35:04
History of generic pills for cheap cialis überdosiert cheaest professional world wide no .
2018-01-07 07:31:34
Nothing found for generisches cialis kaufe-ontario-canada .
Muhammed
2018-01-11 05:07:09

We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c

DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600

2. Currency : USD/EURO

3. Age of Issue: Fresh Cut

4. Term: One year and One day

5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)

6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2

7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties

8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c

9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760

10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103

11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier


Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.Name: Muhammed Emir Harun

Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com
patricia
2018-01-11 14:24:33
Hallå

Är du anställd, egenföretagare eller arbetslösa? . Du behöver finansiering för att starta eller avsluta ett projekt. Bankerna har avvisat alla dina låneansökningar och du undrar hur?
Detta är en internationell struktur som kan hjälpa dig.
FINANCE beviljar lån som varierar från 5 000 euro till 3 000 000 euro till alla personer i nöd. Vi är specialiserade på all slags finansiering och vi arbetar över hela Europa.
Kontakta oss för mer information ...

E-post: faure_patricia@outlook.fr
Whatsapp: +336 75 32 47 52

tack
patricia
2018-01-22 18:04:30
Kredīta piedāvājumi starp atsevišķiem nopietniem un ātri

labvakar
Tas ir ļoti svarīgs un nopietns ziņojums privātpersonām,
visi cilvēki, kuri ir nomākti vai nav, izmisuma vai nē, ir aizliegti
citi, kam steidzami vajadzīgs aizdevums, lai varētu relive
atjaunot viņa dzīvi, viņa nākotni, viņa nākotni.
Hey !!! Labi tagad nevilcinieties, jo jums būs viss, kas jums nepieciešams
atdzīvināt savas darbības, īstenot savus projektus neatkarīgi no tā, kas jūs esat; jūsu
Atgriešanās nosacījumi būs laipni gaidīti.
Plašāku informāciju ...

Pasts: faure_patricia@outlook.fr

Zvani: +336 44 67 80 99
Ziņa: +336 75 32 47 52
whatsapp: +336 75 32 47 52

  Paldies par sapratni
patricia
2018-01-29 11:08:06
Sveicināti

Es esmu persona, kas piedāvā starptautiskus aizdevumus.
Ar kapitālu, kas tiks izmantots, lai piešķirtu aizdevumus no
Īsā un ilgtermiņā īpałi īpałām vajadzībām, ļoti pieņemamām procentu likmēm visiem nopietniem cilvēkiem
Es izsniedz aizdevumus finanšu, hipotēku, aizdevumu
Ieguldījumi, Auto aizdevums, Individuālais aizdevums. Es esmu
pieejami, lai apmierinātu savus klientus maksimāli 3 dienas
pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas. Neviens
nopietni atturēties

Mana e-pasta adrese: patricia06@centrum.sk

Zvani: +336 44 67 80 99
Ziņa: +336 75 32 47 52
whatsapp: +336 75 32 47 52

Ar cieņu, kundze Faure Patricia
laforet.franck
2018-01-31 08:30:15
Es esmu jusu riciba aizdevums no 1000€ lidz 500000€:
laforet.frakredita 5.000€-8.000.000.000€: laforet.franck00@gmail.com

laforet.franck00@gmail.com
kredita finansešana un aizdevumu piedava cilvekiem, kam nepieciešama.Mans e-pasts ir: laforet.franck00@gmail.com
2018-01-31 11:20:08
Some kind of sexual stimulation should be applied for an erection to take place with los cialis uk compran paypal.
bertina
2018-02-19 16:51:47

aizdevuma piedavajums 5000 eiro 150,00000000 eiro e-pasta Adresi: servicepeakgroup@hotmail.com

2018-02-21 08:29:02
Viagra, four for recensioni cialis online and one for Levitra, said spokeswoman Susan Cruzan.
ninest123
2018-03-06 03:57:43
mt0306
ralph lauren
cheap jordan shoes
new balance shoes
converse shoes
ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
pandora charms sale clearance
uggs outlet
nike outlet
fitflops sale clearance
mcm handbags
coach outlet
yeezy 350 boost
fred perry
cheap jordans
canada goose jackets
air max 2018
polo ralph lauren outlet
red bottom shoes
nike shoes
uggs
hermes outlet
michael kors outlet
valentino shoes
mbt
louis vuitton outlet
pandora charms
nike air max outlet
polo outlet
pandora outlet
mbt shoes
coach factory outlet
michael kors handbags
jordans
cheap uggs
canada goose jackets
kate spade handbag
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
ugg boots
nba jerseys
hermens bags
nike outlet store
adidas nmd
canada goose
cheap nfl jerseys
pandora charms
kate spade
mlb jerseys
adidas nmd
michael kors outlet
adidas yeezy boost
converse outlet store
canada goose outlet
jordan retro 11
canada goose outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet
ralph lauren uk
adidas yeezy
gucci handbags
puma shoes
moncler jackets
mulberry uk
ugg boots
cheap uggs
nike outlet
moncler jackets
oakley sunglasses
louis vuitton
nike outlet online
adidas yeezy boost
ugg boots
coach outlet store
pandora charms
hermes bags
fitflops
yeezy boost
ecco shoes
canada goose uk
air max 97
ugg outlet
canada goose uk
coach outlet
coach outlet
air jordans
canada goose jackets
salvatore ferragamo
canada goose outlet
canada goose outlet
adidas nmd
louis vuitton outlet online
salvatore ferragamo shoes
moncler outlet
timberland boots outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
michael kors outlet
ferragamo shoes
air max 97
adidas outlet
moncler jackets outlet
cheap jordans
pandora jewelry outlet
adidas yeezy
coach outlet
coach factorty outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms sale
pandora jewelry
ugg boots canada
nmd adidas
mulberry outlet
adidas superstar
longchamp outlet
moncler outlet
adidas campus
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet
coach factory outlet
uggs outlet
jordan shoes
polo ralph lauren outlet
moncler jackets
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin
louis vuitton outlet online
longchamp outlet
ugg boots
ugg outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots on sale
ugg boots
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
fitflops
ralph lauren outlet
moncler uk
ferragamo outlet
coach outlet store online clearances
cheap jordans
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store
birkenstock
ugg australia
north face outlet
michael kors outlet
supreme clothing
ralph lauren outlet online
nike air max
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet store
fitflops
coach outlet
birkenstock outlet
coach factory outlet online
mulberry bags
polo ralph lauren
canada goose sale
canada goose uk
adidas nmd
ralph lauren outlet
birkenstock
north face jackets
gucci outlet
pandora charms
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
mcm outlet
tory burch outlet
jordan shoes
coach factory outlet
nike shoes for men
adidas yeezy
cheap jordans
asics shoes
canada goose outlet
nike outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
pandora outlet
michael kors handbags
adidas outlet
hermes handbags
pandora jewelry
ralph lauren
polo outlet
nfl jerseys wholesale
ugg outlet
burberry outlet canada
yeezy boost
ralph lauren outlet
coach factorty outlet
philipp plein outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
reebok shoes
longchamp uk
air max 2017
ralph lauren outlet
michael kors canada
kate spade handbags
coach outlet
canada goose jackets uk
tory burch outlet
coach factory outlet
nike air max
nike shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
ralph lauren outlet
burberry outlet store
canada goose jackets
fitflops
moncler coats
burberry outlet
north face jackets
moncler outlet
christian louboutin outlet
kate spade bags
pandora charms
michael kors outlet
discount oakley sunglasses
supra shoes
nike store
fred perry polo
nmd adidas
coach outlet
cheap ray bans
louis vuitton outlet
jordan retro
oakley sunglasses
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose sale
ralph lauren outlet
red bottoms
polo ralph lauren outlet
air jordan shoes
canada goose sale
adidas shoes
uggs outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
michael kors canada
pandora jewelry
michael kors factory outlet
michael kors
uggs
ralph lauren uk
christian louboutin outlet
ralph lauren outlet
adidas
coach outlet
hermes handbags
pandora charms sale
oakley sunglasses
hermes handbags
nike zoom
birkenstock sandals
coach factory outlet
adidas yeezy
moncler
adidas outlet
prada outlet
canada goose outlet
ugg ustralia
adidas shoes
canada goose outlet
ugg outlet
nike shoes
coach outlet store
ralph lauren uk
moncler outlet
oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
nike air max
adidas shoes
canada goose
nike outlet store
adidas yeezy boost
coach outlet
michael kors outlet online
cheap jordans free shipping
yeezy boost
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstock shoes
michael kors outlet online
canada goose outlet
jordan shoes
new balance outlet
birkenstock sandals
canada goose
cheap nba jerseys
longchamp handbags
supreme clothing
yeezy boost
vans store
adidas yeezy
pandora store
pandora jewelry
prada handbags
canada goose uk
cheap nike air max
tory burch outlet store
canada goose uk
fitflops sale clearance
oakley sunglasses sale
pandora charms
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
ray ban sunglasses discount
cheap ray ban sunglasses
moncler
michael kors outlet
coach factory outlet
birkenstock shoes
red bottoms shoes
fitflops sale clearance
doudoune moncler
timberland boots
air jordans
nmd shoes
michael kors outlet
philipp plein shirt
michael kors handbags
adidas shoes
nfl jerseys wholesale
harden vol 1
pandora charms uk
pandora charms sale clearance
cheap jordans
michael kors uk
louis vuitton outlet store
ugg outlet
coach canada
coach outlet
vans shoes
kate spade outlet
christian louboutin outlet
uggs
mbt shoes
pandora charms
pandora charms
kate spade outlet
moncler jackets
moncler outlet
pandora jewelry official site
cat boots
ralph lauren sale clearance
columbia sportswear
adidas superstar
supreme clothing
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
skechers shoes
canadian goose
supreme new york
michael kors handbags
pandora jewelry
yeezy boost
canada goose outlet
ralph lauren uk
birkenstock sandals
pandora
coach outlet
burberry
pandora outlet
canada goose outlet
coach outlet
ultra boost
coach outlet
kate spade outlet store
jordan shoes
kate spade
longchamp handbags
tory burch outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach canada
coach factory outlet
cheap jordans for sale
birkenstock sandals
valentino shoes outlet
michael kors outlet
air max 2018
canada goose
coach factory outlet
nike outlet
ecco shoes for men
canada goose
ray ban sunglasses
supra shoes
ray ban sunglasses
canada goose jackets
ugg boots on sale
coach outlet
timberland outlet
adidas shoes
coach outlet
birkenstocks
michael kors outlet online
kate spade
ralph lauren sale clearance
cheap oakley sunglasses
cheap mlb jerseys china
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
michael kors outlet
canada goose outlet
coach outlet
timberland boots
ugg boots
pandora charms sale clearance
moncler outlet
adidas originals
louboutin shoes
coach outlet store
moncler jackets
canada goose outlet
air jordan shoes
uggs canada
canada goose
coach outlet online
ugg boots
kate spade outlet
ugg boots
fitflops sale
jordans
hermes birkin
coach outlet store
longchamp outlet online
pandora jewelry
mt0306
 
 
 
 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu