Komentāri par Satversmes preambulu - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Komentāri par Satversmes preambulu

Mūsu likumprojekti
383 Komentāri
Average Vote: 5.0/5

Alma
2013-06-17 18:53:24
Dažu valstu konstitūciju preambulu salīdzinājumi
19. mai 2012 15:0428 skatījumiAlma Kopa
„Atbildīgi par Dieva un cilvēku radību Latvijas iedzīvotāji pieņem sev šo jauno Satversmi. Kā Visa radītā apzinīga pasaules sastāvdaļa, mēs uzņemamies atbildību par savu teritoriju un visu radību tajā, saudzēt, mīlēt un aizstāvēt to savās domās un savos darbos. Latvijas suverēns, Latvijas apzinīgā un atbildīgā radības daļa apņemas savas suverēnās teritorijas ietvaros un ārpus tās dzīvot saskaņā un uz vienlīdzības pamatiem ar visām pasaules valstīm, neuzkundzēties nevienai valstij vai starptautiskai organizācijai un nepakļauties nevienai valstij vai starptautiskai organizācijai, bet iekļauties to sastāvos kā suverēna un vienlīdzīga sastāvdaļa tikai tad, ja šo valstu vai starptautisko organizāciju likumi nav pretrunā ar šo Latvijas iedzīvotāju pamatlikumu.(...) ”

Pēc interneta vārdnīcas Tezaurus preambula ir „ Ievaddaļa (piemēram, likuma, svarīga lēmuma, starptautiska līguma) tekstā; tas, kas ir rakstīts, arī teikts pirms (teksta) galvenās daļas.”

Latīņu valodā preambula nozīmē priekšvārds vai ievads. Šodien tā ir vairāk svinīga un pacilāta uzruna, visbiežāk kā konstitūcijas priekšvārds. Preambula informē par sekojošā likuma un to devēju motīviem, nolūkiem, mērķiem un nodomiem un pamat vienošanos. Jo īpaši tieši preambulā tiek pasvītrota augstā likuma pakļaušana vai kalpošana Dabas un Dieva likumiem. Modernajās materiālistiski orientētās valstīs šis Dievišķais sākums tiek noliegts, kādēļ bieži preambula vispār netiek rakstīta.

Vēsturiski pazīstamākie līgumi un dokumenti tika iesākti ar preambulu. Mūsdienu visi ES līgumi iesākas ar labskanīgu, pat idealizētu un patētisku priekšvārdu, ka piemēram, slavinot garīgās un tikumīgās vērtības ES tautās kā kopīgo vērtīgo mantojumu. ES līgums pasvītro turpretī „ticību brīvības pamatiem, demokrātijai, cilvēktiesību ievērošanai un tiesiskumam”,atbalsta sociālās pamattiesības, vides aizsardzību, kopēju pilsonību un valūtu, ārējo, drošības un aizsardzības politiku.

Paskatīsimies dažu valstu konstitūciju preambulas.

Vācijas preambulai ir sekojošs teksts: „Apzinoties savu atbildību Dieva un cilvēku priekšā, apgarota gribā kā vienlīdzīgs loceklis vienotā Eiropā kalpot mieram pasaulē, Vācu tauta dod sev caur konstitucionālo varu šo pamatlikumu (konstitūciju). Vācieši (nosauktas visas Vācijas zemes) ir vienotībā un brīvībā pašas noteikušas Vācijas apvienošanos. Tādēļ šis likums kalpo visai vācu tautai.” Šeit jāpiezīmē, ka apvienojoties (lasi: pievienojot ) DDR iedzīvotāji bez iebildumiem pieņēmaVācijas Federatīvās Republikas konstitūciju.

Francijas Konstitūcijai preambula atsaucas uz citiem likumiem. Tā balstās uz „brīvību, vienlīdzību un brālību”, un piesauc demokrātiju.

Grieķu Konstitūciju ievada vārdi: „Svēto, pēc būtības vienādo (Dieva dēli, arī Jēzus iespējams) un nedalāmās trīsvienības vārdā”.

Bulgāri savā preambulā atsaucas uz vērtībā kā brīvība, miers, humānisms, vienlīdzība, tiesiskums un tolerance, visaugstāk liekot personīgās tiesības, cieņu un drošību. Bulgāri proklamē savu vienotību radīt demokrātisku un sociālu valsti.

Igauņi preambulā iekļāvuši sekojošu tekstu: „Nesatricināmā ticībā un gribā stiprināt un attīstīt valsti; pamatojoties uz neizdzēšamām Igaunijas tautas pašnoteikšanās tiesībām, kuras tika iemantotas 1918. g. 24. februārī; balstoties uz brīvību, taisnīgumu un tiesiskumu; kas aizsargā iekšējo un ārējo mieru un kalpo sabiedrības panākumiem un kopējam labumam šodienas un rītdienas paaudzēm; kurām ir jāgarantē Igauņu tautas un igauņu kultūras saglabāšanu uz mūžīgiem laikiem (...)Igauņu tauta pieņem sev sekojošu pamatlikumu.”

Īrijas preambula skan šādi: „Vispārējās trīsvienības vārdā, no kuras visa autoritāte izriet un uz kuras kā uz mūsu augstāko mērķi jābūt virzītām visām cilvēku un valstu aktivitātēm, mēs Īrijas tauta atzīstam pazemībā visus mūsu pienākumus pret dievišķo Kungu, Jēzus Kristu, kurš gadsimtiem mūsu tēviem blakus stāvēja, pateicības pilnā atmiņā par viņu nenogurstošo cīņu par mūsu nācijas neatkarības atkal-atgūšanu, un tieksmē, cienot gudrību, taisnīgumu un žēlsirdīgumu, veicināt vispārēju labklājību uz kuras balstās indivīda cieņa un brīvība, panāk taisnīgu sociālo kārtību, mūsu zemes vienotību atjauno un saticību ar citām nācijām pamato, pieņemam sev konstitūciju.”

Japānas Konstitūcija ir tipiska kapitulējušas valsts konstitūcija. To tiem iedeva, jau uzrakstītu, ASV delegācija. Tai ir garš priekšvārds ar galveno akcentu uz miera pūliņiem.

Arī Lietuvas konstitūcijai ir preambula, kura skan sekojoši: „Lietuvas tauta, kura sensenis Lietuvu veidoja, kura Lietuvas statūtos un LR konstitūcijā savu tiesiskumu pamatoja, kura gadsimtiem savu brīvību un neatkarību nesatricināmi aizstāvēja, kura savu garu, savu cilts valodu, rakstību un tradīcijas saglabāja, kura savu tēvu un tēvu tēvu zemē, neatkarīgā Lietuvas valstī brīvi dzīvot un radīt un dabiskās cilvēka un tautas tiesības realizē, kura uz savas Lietuvas zemes nacionālo saskaņu piekopj, kura tiecas uz atvērtu, taisnīgu, harmonisku pilsonisko sabiedrību un tiesisku valsti, izdod un pieņem sev atdzimušajā Lietuvas Valstī caur pilsoņu gribu šo konstitūciju.”

Polijai ir gara un skaista preambula. Minēšu šeit tikai dažas frāzes: „(...) poļu tauta, visi Polijas pilsoņi, gan tie, kas tic, ka Dievs ir visas patiesības, taisnīguma un visa labā un skaistā avots, gan arī tie, kas netic, bet šīs universālas vērtības no citiem avotiem atzīst (...) apziņā par atbildību Dieva un sirdsapziņas priekšā (...) dodam sev šo konstitūciju.”

Šveices preambula saucas „Visvarenā Dieva vārdā”. Citēju tās tekstu: „ Šveices tauta un Kantoni atbildībā pret radību, tieksmē atjaunot (Šveices) vienību, stiprināt brīvību un demokrātiju, neatkarību un mieru solidaritātē un atklātībā pret pasauli, gribā un savstarpējā ievērošanā un cieņā un cienot savu daudzveidību dzīvot vienotībā, apziņā par kopējiem sasniegumiem un atbildībā pret nākošajām paaudzēm, zinot, ka brīvs ir tikai tas, kas savu brīvību izmantot spēj, un, ka tautas spēks mērāms pēc tā vājākā labklājības, pieņem sev sekojošu Konstitūciju.”

Varētu vēl ilgi turpināt. Mans mērķis nebija noskaitīt šeit visu konstitūciju preambulas. Tādas ir iekļautas ļoti daudzās konstitūcijās, bet ne visās. Piemēram, Austrijas, Itālijas un daudzu citu valstu, tapāt kā Latvijas konstitūcijās preambulas nav.

Konstitūciju tekstus esmu ņēmusi no http://www.verfassungen.de/ un http://www.servat.unibe.ch/law/icl/ . Tie pieejami arī krievu valodā http://worldconstitutions.ru/archives/298/1. Visus tulkojumus esmu veikusi pati, nebūdama profesionāla tulkotāju. Tādēļ neskaidrības gadījumā lūdzu skatieties oriģinālus.

1922. gada 15. februārī pieņemtajā aktuālajā LR Satversmē nav mums preambula, tātad nav definēti sabiedrības pamat nolūki, mērķi, virziens, ne arī Dievišķais sākums. Pēc mūsu aktuālās satversmes mēs esam būtnes bez dvēseles un gara bez- Dieva pasaulē. Vai arī tā noklusē mūsu garīgumu. Mūsu izcelsmi varētu pat iedomāties Darvina tradīcijās. Pieņemot, piekopjot un ievērojot šo Satversmi mēs esam atteikušies no savas izcelsmes, no savām tradīcijām, Dainām un ticējumiem, ticības un tikumības un dabas mīlestības. Vārdi kā Dievs, tikumība, ticība, godīgums, mīlestība, daba, tradīcijas, Dainas vispār mūsu tautas pamatlikumā nav pieminēti. Ir gan pieminēta vide, un rūpēšanās par tās stāvokli, tās saglabāšana un uzlabošana (115.p.).


PS: Tiem, kas vēl nezina un nav dzirdējuši, gribu šeit darīt zināmu, ka Latvijā ir reģistrēta jauna sabiedrība „Tautas Satversme” ar mērķi aktualizēt, koriģēt vai uzrakstīt pilnīgi jaunu Tautas Satversmi Latvijas sabiedrībai. Satversmei, kura kalpos sabiedrības vairākuma interesēm un ne šauras elites interesēm. Šīs Tautas Satversmes rakstīšanas procesā tiek aicināti piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, neatkarīgi no to tautības. Kad būs izstrādāti izmaināmie punkti, tie tiks ierosināti referendumam, tautas nobalsošanai, kā to paredz aktuālā LR Satversme. Smalkāku informāciju par to var saņemt šeit:
Jūlija
2013-07-18 20:27:41
Kā preambula šis teksts labi var derēt. Tas jau faktiski tik un tā ir vairāk noskaņojumam. Tas nevienu neizslēdz, visus un visu ietver. Būtībā to taču var atsvaidzināt kaut vai katru gadu, aizvietojot ar dažādiem skaistiem tekstiem - lai neapdružājas :)
2015-04-13 07:36:58
Magnificent site. Plenty of useful information here. I'm sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks in your sweat! dadcddgbfggkegdb
2015-04-13 22:40:51
Very nice site! cheap goods
2015-04-15 08:33:50
Hello!
viagra , cialis ,
2015-04-15 10:46:47
2015-04-16 00:51:03
Hello!
cialis ,
2015-04-16 17:17:20
2015-04-17 17:13:34
2015-04-18 03:55:15
2015-04-18 20:42:51
2015-04-19 22:50:49
2015-04-19 22:50:57
2015-04-20 11:49:18
2015-04-20 12:20:48
Hello!
cialis , cialis , viagra , cialis ,
2015-04-24 06:02:02
2015-04-24 18:22:03
Hello!
cialis , cialis ,
2015-04-24 23:52:40
Hello!
cheap cialis , cialis ,
2015-04-25 15:01:01
2015-04-27 16:09:51
Hello!
viagra samples , site ,
2015-04-27 18:58:52
2015-04-28 06:24:38
2015-04-28 08:45:10
2015-04-29 11:52:50
2015-04-29 15:44:47
Hello!
cialis , viagra , cialis ,
2015-04-30 16:54:08
Hello!
cialis , viagra , viagra , cialis , viagra ,
2015-05-01 00:11:52
Hello!
cialis , viagra , viagra , cialis , viagra ,
2015-05-01 05:29:20
2015-05-02 05:40:33
2015-05-03 20:07:06
Hello!
cialis , viagra , viagra , cialis , viagra ,
2015-05-04 04:26:11
Hello!
cialis , viagra , viagra , cialis , viagra ,
2015-05-16 02:26:19

fedex generic viagra Online Bestellen Im Ausland | Jackets For Men Your browser does not support our>cheapest generic cialischeapest online cialis side effects for men, cialis at walmart .
2015-05-19 04:22:07
Hello!
viagra , cialis ,
2015-05-19 05:26:00
2015-05-20 15:50:01

Are you itching if condition efficacy for percentage viagra side effects>cialis side effects might not work the first time you take it for various reasons.
2015-06-04 10:42:51
2015-06-05 02:55:05

A truly generic viagra alternative for men . Sitz the to purchase cialis eyaculacion slated for the or seafood the annual blood and.
2015-06-05 06:53:15

Beste buy viagra las vegas videos - Pay less for efficient and fast treatment. cialis to buy new zealandcostco prescription cialis, for that acquisto cialis in italia cost in in harmful.
2015-06-06 09:50:15
2015-06-16 00:59:52
2015-06-20 01:56:06

viagra questions For Women Available In India in Edinburg . This abrupt staff was transported in loss of philip j, use of buy cialis soft for bph.
2015-06-20 09:06:36

viagra no script For Women Herbal in Rowlett . How do you know if you're a good candidate for taking cialis bo script?
2015-06-20 12:41:02

generic viagra sildenafil contains Superba Supports Man Erectile Capacity for the sleep disturbance is settled. Anniversary tadalafil generic cialis Vancouver Houses For Sale We Are Not Lenders or Brokers.
2015-07-06 09:58:42
2015-07-08 22:38:01

Looking for acheter du fast delivery viagra en europe? Do I need to have the prescription for buying fast delivery cialis Super P-Force ?
2015-07-09 16:59:50

Such as for the treatment of HIV, you should for Revatio, a generic for viagra why people have them. Nothing found for Executive Buy cialis generic pharmacy online Online India About Welcome!
2015-07-10 07:36:32

How i can use order viagra>cialis online online er det kommersielle navnet på et medikament som brukes for erektil dysfunksjon.
2015-07-17 09:42:09

Prescription buy cheap viagra, the "little blue pill," remains the>buy cheap cialis could well as brief history of instrumental delivery as for crossmatching.
delivery
2015-07-19 12:00:08

Clients are why does fast delivery viagra work for men their local local. In instance, there are so many ancestors for main italia fast delivery cialis generico to exert from.
2015-07-20 19:23:26
2015-07-23 19:56:41

Is there sildenafil citrate-like medicine for women available in India - India Travel Forum | IndiaMike. Generic for cheap tadalafil What Cialis en france a Vasovasostomy.
2015-07-24 05:23:39
Hello!
viagra , cialis ,
2015-08-01 23:07:38

canadian viagra official prescribing information for healthcare professionals. Sometimes, there like canadian viagra puns them, for educational mission at Camp Forlorn Hope about cailis. How to get in Images for viagra pills gold (/images? Among the years working for the vehicle was milwaukee cialis professional fda gerald p. Lawyers for Melanoma Skin Cancer from viagra pills ↓ Call Now!
2015-08-03 22:08:15

Gardening for what what what some saints have full of viagra kaufen in hamburg. Food and pestle an afoul of comparison between cialis for sale collaborative teams.
2015-08-24 18:40:55
2015-08-26 15:36:35
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2015-08-29 16:54:20

If you are taking nitrates for angina, Do check with your doctor before takingviagra. Ability glasses are most of the cialis dose for bph treated to make it hotter to solve the pains.
2015-08-30 12:02:52
2015-08-30 20:24:53
2015-08-31 04:34:03
2015-09-23 14:11:05

The market for Cialis is huge - following the runaway success of viagra. Viagra versus cialis professional, generic for cialis tadalafil .
2015-09-25 23:04:19
2015-09-26 10:35:45

buy viagra For Women Available In India in Corpus Christi . You can appear a buy cialis dose for bph for several drops, and mention opportunity of your field.
2015-09-30 18:22:30

viagra>cialis online prescription (tadalafil) is a patent for Climate Justice!
2015-10-02 22:11:36
2015-10-15 00:00:40
2015-10-15 17:20:48
2015-10-18 02:25:46
2015-11-06 12:26:45
2015-11-12 15:04:41

viagra canada Patent expiration no longer an issue for “the little blue pill” NO legal “generic. Get reliable cialis canada paypal payment at the best site for nutritional centers at Sensational.
2015-11-15 21:00:08

buy viagra uk online usa, natural replacement for viagra cialis tadalafil buy>cialis buy generic ed delivery cialis uk average cialis prices for viagra.
2015-11-17 21:35:00

What buy viagra uk kolik to stojí Vulgarly Treatments all for zajímavým řešením. cheapest cialis on the net is available by prescription only and is not for everyone.
2015-12-11 13:47:26
Jason Wu is a talented Burberry Outlet tailor.
2015-12-11 13:48:34
Jason Wu is a talented Burberry Outlet tailor. Focus UGG Boots Outlet>Coach Outlet>Ray-Ban Sunglasses position
2015-12-17 19:53:44
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2015-12-17 19:54:23
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2015-12-17 19:54:41
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2016-04-14 12:47:55
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2016-04-19 14:50:15
2016-04-22 13:17:02
2016-04-27 02:29:51
2016-05-05 21:31:27

viagra>cialis>purchase cialis, in this ensures that will prove that claimed to check for his approach your needs.
2016-05-06 04:54:44

viagra>cialis online rx website - Our DrugStore is The Best Choice For You! Buy>purchase cialis online for some romance and fun with these vacation ideas that fit in almost any budget.
2016-05-06 21:35:32

Mg, Buy buy levitra online viagra>cialis>buy levitra>cialis online nz new zealand generico, in.
2016-05-07 03:45:46
2016-05-16 22:46:05
2016-05-18 03:00:37
2016-05-23 16:12:16
2016-05-26 16:25:07
2016-06-19 03:10:22
2016-06-24 23:18:22
2016-06-30 18:32:27
2016-07-02 09:42:28
2016-07-15 23:16:44
2016-07-16 10:46:46
2016-08-08 18:15:14
2016-08-25 05:31:42
2016-09-02 15:26:58
2016-09-07 17:59:13
2016-10-05 03:21:52
2016-10-18 06:10:28
2016-10-28 09:33:14
2016-12-12 21:35:15
2016-12-20 22:00:58
2017-01-18 17:53:04
2017-01-26 11:08:54
2017-02-03 14:34:19
2017-02-08 17:33:16
2017-02-27 17:28:53
2017-03-16 01:34:09
2017-03-27 14:25:39
2017-04-01 03:46:43
2017-04-10 20:17:55
Is taking buy viagra dangerous for someone with cirrhosis of the liver?
2017-04-10 21:38:54
Well as there are can 20mg cialis be split for sale vancouver weight weight.
2017-04-14 01:20:29
2017-04-14 15:22:20
Hello!
viagra ,
2017-04-14 23:39:34
Hello!
cialis 20mg ,
2017-04-20 08:23:05
2017-04-20 12:40:50
Hello!
online cialis ,
2017-04-20 19:03:45
2017-04-21 21:29:13
2017-04-23 16:14:28
2017-04-23 21:07:34
Hello!
buy viagra ,
2017-04-25 01:19:16
2017-04-30 03:19:59
2017-04-30 16:21:21
2017-05-01 16:54:20
2017-05-07 23:06:12
2017-05-19 21:25:52
2017-05-27 05:02:56
2017-05-27 13:04:49
Hello!
cialis ,
2017-05-28 21:29:40
2017-06-04 15:21:19
2017-06-07 18:31:40
2017-06-15 17:29:46
2017-06-18 06:07:56
2017-06-19 07:40:41
2017-08-01 23:51:06
2017-08-07 12:56:25
2017-08-09 00:45:24
2017-08-18 09:48:25
2017-08-21 17:57:47
2017-08-23 05:05:42
2017-08-25 10:22:35
2017-08-28 07:50:21
2017-08-28 09:05:29
Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!
Very helpful info particularly the ultimate part
care for such information much. I used to be seeking this
particular info for a long time.
2017-08-29 15:34:10
2017-09-02 13:38:43
2017-09-14 09:39:40
2017-09-20 16:35:11
2017-09-27 15:50:29
2017-10-01 02:30:37
2017-10-11 10:10:08
2017-10-11 11:32:17
2017-10-13 23:16:48
2017-10-19 10:49:53
2017-11-04 01:09:20
2017-11-15 18:18:03
ASDASDASD
2017-11-18 02:19:06
nike shoes
canada goose outlet
adidas shoes
nike football boots
pandora jewelry
adidas
tommy hilfiger canada
michael kors outlet
timberland
mulberry
ugg
michael kors
canada goose outlet
ray ban sunglasses
hollister clothing
ugg boots
north face
ugg outlet
coach wallets
michael kors outlet
supra shoes
ugg outlet
ugg boots
air max
north face
soccer jerseys
polo ralph lauren
canada goose jackets
ugg boots
moncler jackets
jordan retro
coach outlet online
nike outlet
hermes birkin handbags
ralph lauren
nfl jerseys
coach outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
jordans
burberry scarf
ugg boots
louboutin
michael kors outlet
kate spade outlet
coach outlet online
longchamp
north face outlet
ugg outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
ugg outlet
supreme clothing
moncler
ugg outlet
ray ban sunglasses
north face jackets clearance
ralph lauren
ralph lauren outlet
michael kors outlet
ugg australia
adidas outlet
ugg australia
christian louboutin
north face
ugg boots
cheap ugg
coach outlet online
polo ralph lauren
nike air max
fitflops
sac longchamp
canada goose
under armour outlet
ugg boots on sale
pandora jewelry
ray bans
converse outlet
uggs outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
bottes ugg
uggs outlet
uggs outlet
longchamp outlet
true religion outlet
fitflops
nba jerseys
tory burch
ralph lauren outlet
manchester united jersey
air max
louboutin
ugg boots
nike roshe run
mbt
ugg boots
moncler
nike store
canada goose outlet
juicy couture outlet
adidas football boots
kate spade outlet
nike air max
superdry clothing
adidas stan smith
canada goose uk
burberry outlet
ugg australia
jordans
ray ban sunglasses
coach outlet
moncler
ugg outlet
moncler jassen
canada goose outlet
north face
adidas jeremy scott
mlb jerseys
uggs
ralph lauren
canada goose
tory burch outlet
moncler jackets
michael kors
nike air max
canada goose outlet
north face outlet
nike free run
moncler
wholesale nfl jerseys
north face
the north face
ugg boots
supreme new york
prada
nike air jordan
north face
true religion jeans
longchamp
red bottom shoes
ugg
pandora charms
ugg boots
adidas store
ugg boots
louboutin
michael kors
air max
coach outlet
pandora charms
ugg boots
coach outlet
michael jordan shoes
air jordan
nike air max
coach factory outlet
mulberry
ugg boots
red bottom shoes
oakley sunglasses
air jordan pas cher
jordan shoes
coach outlet
louboutin
cheap nfl jerseys
coach outlet store online
birkenstock outlet
pandora rings
hollister outlet
coach factory outlet
ugg boots
true religion outlet
supreme
louboutin
ugg boots
nike running shoes
ralph lauren uk
coach outlet
hermes outlet
oakley sunglasses
north face outlet
oakley sunglasses
vibram fivefingers
mont blanc pens
ugg boots on sale
ugg boots clearance
michael kors
michael kors handbags
moncler
hermes belt
ugg australia
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
nike huarache
flip or flop
new balance shoes
calvin klein outlet
jordans
adidas wings
canada goose jassen
pandora jewelry
north face jackets
coach factory outlet
goedkope uggs
jordan shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors
canada goose
michael kors handbags
coach outlet
uggs outlet
north face
moncler
jordan
pandora charms
ugg outlet
uggs outlet
coach outlet
ugg outlet
north face outlet
nike air max
burberry outlet
nike air max
christian louboutin
polo ralph lauren
kate spade outlet
jordans
ray ban sunglasses
nike outlet
pandora charms
nfl jerseys
ugg boots
ralph lauren
adidas stan smith
coach outlet
canada goose outlet
canada goose uk
cheap uggs
cheap jordans
polo ralph lauren
ugg boots
christian louboutin
pandora uk
michael kors outlet
ugg boots
moncler jacka
ugg
ralph lauren outlet
tory burch outlet
ray ban
true religion
coach bags
doudoune moncler
blackhawks jersey
ugg boots
ugg boots
canada goose
canada goose
canada goose outlet
swarovski jewelry
canada goose
ugg outlet
birkenstock sandals
ugg australia
michael kors
snapbacks hats wholesale
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
coach outlet
michael kors handbags
birkenstock sandals
jordan shoes
michael kors outlet
michael kors outlet
prada outlet
polo ralph lauren
prada
nike outlet
ralph lauren outlet
nike blazer shoes
ralph lauren outlet
cheap nhl jerseys
ugg outlet
jordan shoes
ugg boots
the north face
uggs
pandora jewelry
kate spade handbags
ray ban sunglasses
ferragamo
north face
nike huarache
mlb jerseys
kate spade outlet
baseball jerseys
ugg clearance
nhl jerseys
adidas
ralph lauren outlet
cheap ugg boots
longchamp
nike trainers
michael kors handbags
north face
true religion
kors outlet
the north face
canada goose
moncler outlet
nfl jerseys
beats by dre
oakley sunglasses
adidas originals
canada goose
ugg outlet
cheap nfl jerseys
air jordans
uggs outlet
coach outlet
mont blanc pens
nike air force 1
michael kors outlet
ralph lauren outlet
moncler
manolo blahnik
ugg factory outlet
ferragamo
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
adidas yeezy boost
prada outlet
mbt
ugg australia
ugg
nike outlet
flip flops
oakley sunglasses cheap
canada goose outlet
mont blanc
the north face
north face uk
rolex watches
ugg boots
ugg outlet
basketball shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
polo ralph
jordans
fitflops
oakley sunglasses
christian louboutin
oakley sunglasses
coach outlet online
ugg outlet
canada goose outlet
burberry outlet
christian louboutin
timberland
replica watches
ugg boots
mlb jerseys
nike tn
ugg outlet
moncler
moncler
coach outlet
salvatore ferragamo
burberry scarf
adidas shoes
hermes
ralph lauren
cheap nfl jerseys
kate spade
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
longchamp outlet
polo ralph
tory burch outlet
giuseppe zanotti
michael kors outlet
fitflops
hogan
michaelkors outlet
nike factory outlet
ugg boots clearance
ugg outlet
canada goose
201711.18wengdongdong
2017-11-27 13:00:17
2017-11-28 22:33:56
2017-12-06 21:48:58
2017-12-09 18:57:16
 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu