Aicinājums "Ziemassvētki" - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Aicinājums "Ziemassvētki"

Aktivitātes > 2013

Aicinājums uz politiska rakstura tikšanos "Ziemassvētki 2013"

Ja Jums ir apnicis dzīvot izdzīvošanas pēc, ja esat noguruši strādāt neatmaksātas virsstundas darbā par cilvēkam necienīgu atalgojumu, baidīties saslimt, jo nespēsiet samaksāt ārstēšanos, baidīties bērnus laist pasaulē, jo nespēsiet sniegt tiem bērna attīstībai nepieciešamos apstākļus, baidīties par bērnu nākotni, jo nespēsiet samaksāt par skolu un Jūsu bērni neatradīs dzimtenē darbu un būs spiesti izceļot, ja nespējat vairs izturēt piespiedu ģimeņu iznīcināšanu, jo kādam no vecākiem vai abiem ir jādodas svešatnē iztiku pelnīt, ja Jums ir apnicis baidīties par to, ka Jūs iespējams nesaņemsiet pensiju vecuma nodrošināšanai vai nespēsiet no tās izdzīvot, ja Jums ir apnicis noskatīties, kā daži Latvijā iedzīvojas izklaidēdamies, bet divas trešdaļas iedzīvotāju knapi galus velk kopa smagi strādājot, ja Jums ir apnicis politiskais politiskās elites bezatbildīgais teātris, tad ieklausieties šajā piedāvājumā.

Šis ir aicinājums uz politiska satura tikšanos tiem, kuri negrib vai nespēj vairs dzīvot tā, kā esam dzīvojuši pēdējos 23 gadus. Padomju laikos mēs cerējām uz brīvību un neatkarību mūsu tautai, uz laimīgu dzīvi kā "Rietumos", uz pārticību, saticību, demokrātiju. Pēc 23 gadiem Rietumu modeļa kapitālistiskās brīvā tirgus sistēmas atvērtā ekonomikā nākas izdarīt bēdīgus secinājumus.

Mūsu tauta nav ne brīva ne neatkarīga. No "skrūvēm" Padomu Savienības sistēmā mēs esam degradēti par "sūdiem" Eiropas Savienības sistēmā. Kā "skrūvēm" mums bija atbildīga, dažkārt pat elitāra loma Padomju Savienībā un šo lomu mēs varējām pildīt savā dzimtenē. Kā "sūdiem" Eiropas Savienībā mums ir atvēlēta vergu loma, darīt to viņu nekvalitatīvo un zemi atmaksāto darbu, ko viņi paši nevēlas darīt un to mēs nedarām savā dzimtenē, bet gan izbraucot pie viņiem.

Iestājoties Eiropas Savienībā (ES) mēs cerējām uzlabot mūsu 90-jos gados neveiksmīgi startēto kapitālisma sistēmu, kas Latviju toreiz bija novedusi pilnīgā nabadzībā uz iznīcības robežas. Pēc iestāšanās mēs sapratām, ka tādējādi zaudējām savu patstāvību. Savienības ietvaros patstāvīgi vairs nav iespējams it neko izdarīt. Kopš 2001. gada, kad tika slēgts līgums par Latvijas intensīvu gatavošanos, lai iestātos ES, Latvijas tauta, kas Latvijā ir suverēns (kam pieder noteicošā vara saskaņā ar Satversmi) un tās priekšstāvji Saeimā vairs nepieņem nevienu patstāvīgu un neatkarīgu lēmumu vai likumu. Visi likumi, normas, deklarācijas, dekrēti, direktīvas mums nāk no Eiropas Savienības vai tiek ar to saskaņotas. Mēs vairs neesam savā dzimtene brīvi, paši nenosakām savu dzīvi.

Šķietamais pacēlums gadsimta sākumā balstījās vienīgi uz kredītiem un pēdējo tautai piederošo īpašumu iztirgošanu. Agresīvā kredītu reklāma padarīja tos par vispieprasītāko preci, uzpūšot Latvijā vēl nebijušu nekustamo īpašumu burbuli.

Un ne tikai tas. Kopš brīvā tirgus ideoloģijas ieviešanas Latvijā un Latvijas padarīšanu par atvērtu ekonomiku ir iznīcināta praktiski visa ražošana. Mēs vairs nespējam sevi nodrošināt! Mēs nespējam vairs sevi pabarot! Mēs nespējam sev saražot pirmās nepieciešamības preces. Latvijas pārtika un sadzīves preces Latvijā ir jāmeklē ar lupu. Tās ir padarītas par dārgu prieku vārda tiešajā nozīme.

Kas gan ar mums ir noticis? Un kā gan tas varēja notikt? Vai mēs pēkšņi slinki palikām? Vai mēs pēkšņi vairs strādāt nepratām? Nē! Mūs vienkārši apzaga un apmānīja. Tie, kas to izdarīja vel šodien smejas par mums un dzīvo "zaļi" uz sazagtā rēķina. Par muļķiem mūs tur arī šodien, visu laiku mums stāstot, ka tāda ir dzīve ne tikai Latvijā bet it visur globālajā pasaulē un ka citur esot vēl sliktāk.

Cik mēs ilgi šos melus klausīsimies? Vai esam aizmirsuši, ka vēl nesen, Padomju Savienības laikos mēs spējām pabarot ne tikai sevi, bet arī Maskavu un Pēterburgu! Vai vairs neatceraties, kādas Latvijā bija visdažādākās ražotnes? Mums nebija atvēlēts atpalikušas tūrisma zemes status, kā tas ir šodien, bet gan tehnoloģiski un inovatīvi attīstītas zemes un tautas vieta visā toreizējā sociālistiskajā blokā. Mēs to varējām!

Kas bija tā nekrietnā vara, kas mūs spēja piespiest atkāpties no attīstītas tautas statusa ar ļoti augstu intelektuālo attīstības pakāpi un pārvērsties par tūrisma pakalpojumu sniedzēju valsti? Augstas tehnoloģijas nomainīt pret tūrisma apkalpojošo sfēru, hoteļiem, ēdināšanu, tirdzniecību. Kas mūs piespieda Latviju padarīt par spekulatīvo banku paradīzes zemi, kur kredītu verdzībā nu iedzīts gandrīz ikkatrs Latvijas pieaugušais?

Es nesludinu Padomju Savienību! Neesmu par Padomju Savienības atjaunošanu!

Mēs varam izveidot kaut ko daudz labāku! Mums vēl ir saglabājusies pieredze par Padomju Savienības sistēmu gan par to, kas tur bija labs, gan par to, kas tur bija slikts. Mums ir arī 23 gadīga pieredze Rietumu kapitālistiskajā sistēmā, gandrīz 10 gadīga pieredze Eiropas Savienībā, neskaitot gatavošanās gadus. Ar šo dažādo pieredzi mēs varam izveidot savu, pilnīgi jaunu, sev piemērotu valsts sabiedrības sistēmu. Tādu sistēmu, kura kalpotu sabiedrības interesēm un ne kapitāla (turētāju un pavairotāju) interesēm.

Mums ir izvēle. Mēs varam svinēt šogad Ziemassvētkus kā katru gadu: trīs dienas vai pat nedēļu pēc kārtas ar pīrāgiem, piparkūkām, dekorētiem cūku šņukuriem, rasoliem un citiem gardumiem; ēst un pārēsties, iet uz baznīcu, dziesmas dziedāt, visa ļaunā klučus dedzināt, TV izklaidēties, un daudzas citas tradicionālās aktivitātes kopt. Bet mēs varam arī vienu vai divas no šīm svētīgajām svētku un atvaļinājuma dienām veltīt pārdomām un diskusijām par mūsu valsti, par mūsu savstarpējo kopdzīvi šajā sistēmā, par to, vai mēs vēlamies un gribam kaut ko mūsu dzīvē mainīt. Vai mēs vēlamies, gribam un varam kaut ko izmainīt sistēmā?  

Ar šo paziņojumu es sirsnīgi aicinu Jūs uz kopējām pārrunām par Latviju. Es nevēlos abstraktas un filozofiskas diskusijas. Tādu jau ir bijis daudz, jo sevišķi virtuālajā vidē. Lai izmainītu situāciju Latvijā ir iespējami dažādi ceļi un instrumenti. Vēlamais ceļš un pielietojamie instrumenti ir atkarīgi no tā, kādu mērķi izvēlas. Ja mērķis ir ekonomiskā izaugsme vai maksimāla pelņā kapitāla un produktīvo īpašumu turētājiem, kā tas, piemēram, ir ES, tad ceļš un instrumenti būs vieni, bet ja mērķis ir vispārējā labklājība, pilnvērtīga un cilvēka cienīga dzīve saskaņā ar dabu, kur cilvēkam ir iespējams dzīvot, radīt un pilnveidoties savā dzimtenē, tad ejamais ceļš un pielietojamie instrumenti būs pavisam citi. Šo mērķi var īstenot tikai demokrātiska un sociāli atbildīga sistēma.

Tādēļ es aicinu tos visus cilvēkus uz tikšanos, kuri tāpat kā es uzskata, ka

 • Latvijai jāatgūst suverenitāte (neatkarība), jākļūst pašnoteiktai un pašnodrošinātai,

 • Latvijā jāievieš tiešā demokrātija ar obligātiem un opcionāliem regulāriem referendumiem,

 • jāievieš sociāli atbildīga un pašnodrošināta sistēma; tā ir tāda sistēma, kur valdības pienākums ir radīt tādu vidi uzņēmējiem, kas veicinātu pilnīgu valsts pašnodrošināšanos ar pārtikas precēm un maksimāli iespējamo pašnodrošināšanos ar sadzīves precēm,

 • jāatjauno valsts uzņēmējdarbību sabiedrības dzīvei fundamentālās nozarēs kā ūdens piegāde, kanalizācija, energoresursi, komunālie pakalpojumi, izglītība, medicīna, farmācija, infrastruktūra, dažādas kontroles (pārtikas, barības, celtniecības, drošības u.c.),

 • jāregulē banku un finanšu spekulatīvie darījumi, tikumīgas darba devēja un darba ņēmēja attiecības, tikumīga ienākumu sadale, tikumīga produktīvo īpašumu un zemes sadale un pieejamība.


Aicinu un lūdzu tikai tos, kas grib to pašu, pa to pašu ceļu, ar tiem pašiem instrumentiem. Uzskatu, ka nav vērts diskutēt ar cilvēkiem, kuriem šajos jautājumos ir pretēji uzskati. Tā būtu tikai mūsu laika tērēšana. Pamatnostādnēm ir jābūt vienādām. Diskutēt var par detaļām, piemēram, par kādiem tieši sabiedrībā nozīmīgiem likumiem būtu jārīko obligāti regulāri referendumi un par kādiem sabiedrības savstarpējo attiecību regulējošiem likumiem būtu iespējami opcionāli (ne obligāti bet iespējami) referendumi - tautas nobalsošana. Šodien, piemēram, par starptautisko līgumu slēgšanu, budžetu un aizņēmumiem un daudziem citiem jautājumiem, tautas nobalsošana tieši ir liegta Satversmē. Vai Jūs uzskatāt, ka tas ir pareizi? Es uzskatu, ka tas ir nepareizi! Šeit nepieciešams demokratizēt sistēmu un ļaut tautai (suverēnam) pašam vairāk tieši lemt – ieviest tiešo demokrātiju.

Tāat diskutēamas ir visu pāēo punktu detaļas. Piemēam, ko tieši nozīmēbrīvība, neatkarība, pašnoteikšanā un pašnodrošināība? Cik daudz neatkarības mums pietiek? Cik lielāmēāmē paši vēamies sevi nodrošinā ar pātiku un citam precē? Par visā šīm lietā vajadzēu diskutē un vienoties.

Ja tikšanā laikāizdodas vienoties par kopīgiem mēķiem, kopīgu skatījumu par to, kāa politika veicama, kāi likumi izmanāi un ieviešami Latvijā lai radītu cilvēam cilvēa cienīgu dzīvi dzimtenē un kātas izdarās, tad es aicinu Jūs kopāar mani dibinā partiju. Dibinā partiju un ne kustību. Jo, lai arī cik liela kāa kustība nebūtu, likumu (arī līgumu slēšanas) pieņemšanas un mainīšanas kompetence tai nav. Tas nozīmē ka nekāa kustība reāi Latvijāneko ietekmē nespē, ne ražošanā ne banku spekulatīvā un tautas paverdzinošā sistēas kontrolē ne drošībā(gan celtņu, gan pātikas un satiksmes, u.c.), ne izglītības vai veselības sistēā un protams arī ne āēāpolitikā Kustība sistēu nemaina. Kustība var darboties tikai apakšēālīmenī sistēas ietvaros, ievēojot un pakļaujoties visiem sistēas likumiem, regulā, līgumiem un direktīvā. Kustība var arī darboties nelegāi vai puslegāi, bet par to ir arī reglamentēi sodi. Dažkāt bargi.


Partija var pāaugt kustībā bet kustība nekad pati nepāaug partijā (Partija ir administratīvi reglamentēs formāisms. Kāam tāir jāibina saskaņāar likumdošanu.)

Partijas ceļu daudzi no mums ienīst. Uzskata visas partijas par korumpēā, to līderus par nelietīgiem sava labuma meklēāiem un savu personīgo kabatu pildītāiem. Bet diemžē, saskaņāar šodienas likumiem Latvijā partijas ceļš ir vienīgais legāais un miermīlīgāais ceļš, kātik tiešā iespēams kaut ko izmainīt. Nonāot Saeimāvismaz pieciem (tikumīgiem) tautas priekšstājiem, ir iespēa iesniegt savus likumprojektus.

Dažkāt tiek uzskatīts, ka jebkurš cilvēs, lai cik labs un tikumīgs tas nebūtu, nonāis Saeimāsās “zagt” tāat kāvisi pāēie. Tāparasti vētēcilvēi mēīdami pē sevis. Patiesi tikumīgi cilvēi nešaubā par citu cilvēu tikumu. Un tikumīgu cilvēu Latvijāmums ir pietiekoši. Vajag tikai uzdrīkstēies īstenot savas suverēa tiesības. Vajag atbrīvoties no aizspriedumiem, ka politika ir netīra lieta. Ja tikumīgie cilvēi no politikas izvairīsies, tad tātik tiešā paliks nodarbošanā netikumīgiem cilvēiem. Bet ja politikai pievēsīsies tikumīgi cilvēi, tākļūs ar katru dienu tikumīgāa. Viss ir atkarīgs no mums pašiem, no mūsu vētībā, mūsu rīcības un atbildības pret visu un visiem.

Kā jebkuru cilvēku veido tā tikumi, tā arī katras sabiedrības pamatā stāv tās tikumi un vērtības. Tās liekamas arī jaunās sistēmas pamatā. Kādi esam mēs, kādi ir mūsu tikumi un mūsu vērtības, tāda arī ir mūsu sabiedrība un mūsu sistēma.

Mūsu vērtības ir mūsu: cilvēks, zeme, ūdeņi, gais, radība ap mums, latviešu tautas, valodas un kultūras saglabāšana, tikumība, godīgums, ticība, tiesiskums, čaklums, gudrība, darbs, mīlestība, daiļums, līksme, saticība, sadarbība, devīgums, taisnīgums.
Mūsu attieksme pret visu un visiem ir raksturojama: mīlestībā atbildībā atklāībā nesavtībā vienlīdzībā taisnīgumā
Visi pāēie ceļi ir vai nu nelegāi, neefektīvi vai arī vardarbīgi. Var mēģinā radīt sistēu sistēāapejot, ignorēot vai pākājot sistēas likumus. Tāir iespēams sadarboties līdz brīdim, kad tevi pieķers un sodīs. Un cik tāus sodus katrs no mums vēas un var atļauties uzņemties?

Par vardarbīgu sistēas maiņu es nemaz nerunāšu, jo noraidu to, tāat kāto iespēams noraida lielāādaļa Latvijas iedzīvotāu.

Ja izteicos par to, par ko es iestāos, vēos arī skaidrības labad pateikt, par ko es nekāāziņāneiestāos.

 • Esmu pret neoliberāismu vai neoklasicismu ekonomikā(pret brīvātirgus un atvētā ekonomikas ideoloģiju)

 • Esmu pret nacionālismu, pret nacionālā naida kurināšanu (bet par nacionāi orientēu tautsaimniecību un āēo politiku)

 • Esmu pret jebkāu diskrimināiju (dzimumu, nacionāo, sociāo u.c., bet par to, lai viendzimuma dzimumorgāu kontaktu atkal atzītu par smagu āstēamu pataloģiju)


Vēlamās tikšanās plāns:

 • Sākumā neliels ievads, apmēram vienu līdz pusotras stundas.

 • Dalībnieku dalīšanās pa tēmām un to grupām, piemēram, tautsaimniecība, finanses, izglītība, veselības aprūpe, dabas aizsardzība, infrastruktūra, drošība u.c. Tēmu grupās katra grupa izvirza idejas vai priekšlikumus, kādi likumi būtu jāmaina vai jāpieņem. Katrs no mums iesaistās vienā grupā. Par tām tēmām, par kurām neizveidojas interesentu un speciālistu grupas, netiek izvirzīti īpaši priekšlikumi.

 • Pēc tam visu dalībnieku kopējās diskusijās tēmu darba grupas stāda visiem priekšā savus izdiskutētos priekšlikumus, par kuriem kopā tiek demokrātiski lemts. Pieņemtie priekšlikumi tiek apvienoti kopīgā topošās partijas programmā.

 • Noslēgumā lemj par turpmāko sadarbību un rīcību.


Ierosinu tikšanos 25. vai 26. decembrī Rīgā. Konkrētu laiku un vietu paziņošu visiem, kuri būs pieteikušies. Ja Jums ir iespējams piedāvāt atbilstošas telpas, lūdzu ziņojiet man. Būšu ļoti pateicīga. Tie, kuri  vēlas piedalīties, rakstiet lūdzu man vēstuli
(lapas administratorei suverenssuverens@inbox.lv). Ja iespējams, norādiet arī savu e-pasta adresi un to tēmu, kurā Jūs visticamāk vēlētos iesaistīties. Varat ieteikt savu tēmas apakšgrupu. Augstāk minēti ir tikai tēmu piemēri. (Protams, dalību konkrētajā darba grupā varēs izlemt arī uz vietas tikšanās laikā.)

Ja uzskatāt, ka Jūsu draugi vai paziņas varētu būt ieinteresēti šajā informācijā, lūdzu nosūtiet viņiem šo vēstuli.

Paldies par pacietīgo lasīšanu! :)

Ar cieņu un cerībā uz sadarbību,

Anžela Jotkute

PS:  Ja vēlaties papildus informāciju, šeit varat apskatīt vīziju pašnoteiktai un pašnodrošinātai Latvijai par kuru jau diskutēja 16 cilvēki: lt http://suverenssuverens.org/130917-Attels-Vizija.pdf kā arī ieskicējumu par iespējamajiem mērķa uzdevumiem: http://suverenssuverens.org/131005-Uzsauciens.pdf . Katrs no tiem būtu attiecīgi jāpaskaidro un jāpaplašina ar apakš-mērķiem un apakš-uzdevumiem. Interesenti var apskatīt lapu: www.suverenssuverens.org .


 
 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu